Olgu Arşivi

Myositis Ossifikans

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  35, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Yağ baskılı FSE T2 koronal ve aksiyaB. PRekontrast ve postkontrast T1 aksiyalC. Yağ baskılı ve yağ baskısızD. BT aksiyal kesitleriE. Postop yağ baskılı T2 koronal ve kotnrastlı yağ baskılı T1 aksiyalA,B,C: solda kalça ekleminin posterior komşuluğunda, ekstrakapsüler yerleşimli, yaklaşık 35x50mm, T2AG'de periferik alanlarda düşük sinyalli, santralde yüksek sinyalli lezyon mevcuttur. Konstrast verildiğinde yoğun heterojen kontrast tutulumu göstermiştir. LEzyon obturator eksternus kasının posterior komşuluğu ile gluteus maksimus kası artasında doğru uzanmıştır. Komşu yumuşak dokular ödemlidir. Fasiya planları boyunca devam eden ödem ve az miktarda sıvı koleksiyonu görülmüştür.D: lezyonun periferik ağırlıklı kalsifikasyon - osifikasyon gösterdiği anlaşılmaktadır.E: Operasyondan sonra lezyon çıkarılmış olup lojda minimal skar dokusu izlenmektedir.
 • Yazar

  Merve Gürsoy
 • Tarih

  14/04/2012

MR BULGULARI

Sol kalça agrisi yakinmasi olan 35 yasinda kadin hasta

TARTIŞMA

İskelet kasları içerisinde benign, soliter, kendi kendini sınırlayan, ossifiye olan yumuşak doku kitlesidir. Önemi, agresif patolojik süreçleri taklit etmesinden kaynaklanır.

Çoğu olgu travmaya bağlı gelişir ve genç erişkinlerde görülür. Nontravmatik olgular da olabilir. Paraplejiklerde de sık görülür.

Daha çok ekstremnitenin büyük kasları içerisinde, sıklıkla lokal travma sonrası gelişen ağrılı, hassas ve büyüyen yumuşak doku kitlesi şeklinde karşımıza çıkar.

Patolojik olarak enflamasyonun eşlik etmediği ekstraossöz kemik oluşumudur. En dışta iyi organize matür lameller kemik, daha içte osteoid bölge, en içte immatür non-ossifiye hücresel alan vardır.

Tipik radyolojik görünüm santrali kusent, çevresi kalsifiye, komşu kemikten yağ planı ile ayrılan lezyon şeklindedir. Kalsifikasyon 2-6 haftada görünür hale gelir. Klasik görünüme 2 ayda kavuşur. İzleyen 4 ay içinde giderek küçülür ve dens hale gelir.

MR görünümü lezyonun yaşına göre değişir. Erken dönemde T1AG'de kaslarla izointenstir. T2AG'de santrali prolifere olan hücesel ve kıkırdak bileşenlere bağlı yüksek sinyallidir. Lezyon çevresinde yumuşak dokular ödemlidir. Kontrastlanma sıklıkla izlenir. Geç dönemde kemik ile uyumlu sinyaller üretir. Çevresi matür lameller kemiğe bağlı T1 ve T2AG'de düşük sinyalli, santrali ise kemil iliğine bağlı orta-yüksek sinyallidir. Bu evrede kontrastlanma genellikle olmaz.

Benign bir hastalıktır. Malign dejenerasyon bildirilmemiştir.

Cerrahi rezeksiyon semptomatik olgularda yapoılr ve küratiftir.

Ayırıcı tanıda:

-Parosteal osteosarkom (santralden perifere doğru kalsifikasyon) (myositis ossifikansda ise periferden santrale doğru kalsifikasyon)

- Malign fibröz histiositom ya da sinovial sarkom gibi yumuşak soku sarkomları

- Distrofaik yumuşak doku kalsifikasyonuna neden olan patolojiler

Olgumuzda immatür dönemde myositis ossifikians bulguları izlenmekte olup tanı histopatoloji doğrulanmıştır.

KAYNAKLAR

-Radiopedia.org.

-Mark J. Kransdorf, Jeanne M. Meis, Jarnes S. Jelinek. Myositis Ossificans: MR Appearance with Radiologic-Pathologic Correlation. AJR 157:1243-1248, December 1991

MR GÖRÜNTÜLERİ