Olgu Arşivi

I = ALPSA lezyonu II = Kemik Bankart lezyonu III = Fibröz Bankart lezyonu IV = GLAD lezyonu V = Perthes lezyonu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  0, Yaş erkek
 • Tanı

  Görüntüler dilüye edilmiş gadolinyumun intra-artiküler enjeksiyonu sonrası elde olunmuş T1 ağırlıklı artrografilerdir. 
 • Yazar

  Dr. Hayri OĞUL
 • Tarih

  01/10/2018

MR BULGULARI

Aşağıda  bir yada birden çok sayıda omuzu çıkan beş farklı hastaya ait axiyal planda elde olunmuş omuz MR görüntüleri.

TARTIŞMA

ALPSA (Anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion) lezyonlarında anterior inferior labrumda  periosttan ayrıma vardır. Kapsül sağlamdır. Ayrılmış labrum anteromediale yer değiştirir. Konvasiyonel MR sekansları  ile doğru tanımlanması zordur. Dahası Fibröz Bankart  lezyonu ve diğer Bankart varyantı lezyonlarla ayırıcı tanısı konvansiyonal sekanslarla çoğu zaman yapılamaz. BT ya da MR artrografide  labrumun displasmanı ve sublabral kontrast sızıntısının görülmesi intakt eklem kapsülüile birlikte kesin tanı koydurur.

Osseoz Bankart lezyonunda anterior inferior labrumda defekt ile birlikte kapsül bütünlüğü de bozulmuştur. Defektif labrumun altında kemik defekti vardır. Konvasiyonel MR sekansları akut injürilerde hemorajik efüzyonların varlığı nedeniyle artrografik etki sayesinde tanı için yeterli olabilir. Bununla birlikte çok küçük kemik defektlerini göstermede konvansiyonel MR sekansları yeterli olmamaktadır. Bu durumda VIBE (volumetric interpolated breath-hold examination) sekansı nın  glenoid kemik defektini ortaya koymada daha etkili olduğu gösterilmelidir. Bununla birlikte BT incelemeleri de radyasyon maruziyetine rağmen kesin tanı için son yöntem olarak kullanılabilir.

Fibröz Bankart lezyonlarında konvansiyonel MR sekansları travma sonrası erken dönemde artrografik etki nedeniyle tanısal olabilir. Bununla birlikte Bankart varyantı lezyonlarla ayırıcı tanı  kolay olmayabilir. MR artrografi kesin tanı için etkinliği kanıtlanmış bir yöntemdir. Artrografide glenoidden ayrılmış ve çoğu zaman normal morfolojisi bozulmuş yırtık labrumla birlikte kapsuler defektte rahatlıkla ortaya konabilir. Dahası labral yırtıkların uzanımını ve eşlik eden glenohumeral ligament ve rotator kaf defektllerini de ortaya koymada MR artrografi etkili bir yöntemdir.   

GLAD (glenolabral articular disruption) lezyonlarında anterior glenoid labrumda küçük bir defekt ile birlikte komşu glenoid kratilajda da defekt vardır. Bazı zamanlar kartilaj defektine küçükbir loose body formasyonu da eşlik edebilir. GLAD lezyonlarını konvansiyonel MR sekansları ile tanımlamak çok zordur. Çoğu zaman doğru tanı için BT ya da MR artrografi gerekir. Artrograifde kartilaj defekti komşuluğundan labru altına doğru kontrast maddenin sızdığı görülür. Diğer instabilite grubu lezyonlara göre daha az rastlanır.   

Perthes lezyonları çoğu zaman habitüel omuz çıkıklarında karşılaştığımız Bankart varyantı lezyonlardandır.  Rutin MR sekanslarında lezyonu tanımlamak neredeyse imkansızdır.  MR artrografilerde sağlam ancak ayrılmış periost altına kontrast maddenin sızdığı görülür. Periosteal ayrılma güçlükle farkedilir ve labrum yerindedir. Kapsül intakttır. Rutin MR  artrografi sekanslarında bile gözden kaçabileceğinden şüphel olgularda ABER pozisyonunda artrografik  incelemeyi artrografi prosedürüne eklemek gerekir. Bu lezyonlar artroskopik olarak ta  okült lezyonlar olduğundan tecrübesiz bir artroskopistin lezyonu atlaması içten bile değildir.

KAYNAKLAR

1) Ogul H, ve arkadaşları. Magnetic Resonance Arthrographic Demonstration of Association of Superior Labrum Anterior and Posterior Lesions With Extended Anterior Labral Tears. J Comput Assist Tomogr. 2018. [Epub ahead of print]

2) Omoumi P, Teixeira P, Lecouvet F, Chung CB. Glenohumeral joint instability. J Magn Reson Imaging. 2011;33:2-16.

3) Tian CY, Shang Y, Zheng ZZ. Glenoid bone lesions: comparison between 3D VIBE images in MR arthrography and nonarthrographic MSCT. J Magn Reson Imaging. 2012;36:231-6.

4) Woertler K, Waldt S. MR imaging in sports-related glenohumeral instability. Eur Radiol. 2006;16:2622-36.

MR GÖRÜNTÜLERİ