Olgu Arşivi

Septik-embolik Ensefalit

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  13, Yaş kadın
 • Tanı

  Sağda ACA ve MCA sulama alanında ve solda MCA sulama alanında akut-subakut dönemde enfarktlar ve sağ MCA sulama alanında kontrastlı T1’lerde eşlik eden leptomeningeal-pial kollaterilazasyon izlenmektedir. (Resim-1) Her iki MCA sulama alanında akut-subakut dönemde enfarktlar ve sağda caudate nucleus baş kesimindeki enfarkta postkontrast FLAIR’de güçlükle seçilebilen minimal kontrastlanma da eşlik etmektedir(erken serebrit dönemi). (Resim-2) Sağ MCA sulama alanında akut-subakut dönemde enfarkt ve solda posterior insular korteks ve inferior parietal lobül düzeyinde çevresel kontrastlanan santralinde difüzyon kısıtlaması gösteren abseler izlenmektedir.(Resim-3) Bir gün sonra alınan MRA’ da sağ MCA’nın trifurkasyon sonrası dallarının bir kaçında ve sol PCA’da trombotik oklüzyon veya ileri derecede yavaş akım izlenmektedir. SWI’da enfarkt, erken serebrit ve abse alanlarına eşlik eden mikrohemorajiler izlenmektedir.(Resim-4)
 • Yazar

  Dr. Gizem TİMOÇİN, Dr. Ayşe ARALAŞMAK
 • Tarih

  02/02/2016

MR BULGULARI

Mitral valv prolapsusu olan olguya profilaksi yapılmadan diş teli takılmasını takiben gelişen ateş, genel durum kötüleşmesi ve bilinç bulanıklığı gelişmesi üzerine acil servise başvurmuş ve beyin MR görüntülemesi yapılmıştır.

TARTIŞMA

 • Septik emboli ve enfarkta en sık neden olan klinik tablo infektif endokardittir (%30 oranında görülebilir).
 • Diğer nedenler pulmoner enfeksiyon, pulmoner arteriyovenöz malformasyon, iv ilaç kullanımı ve siyanotik kalp hastalığıdır.
 • Olgular sıklıkla iskemik inme, ateş, toksik ensefalopati, menenjizm, nöbet, baş ağrısı ile presente olur. Çoğunlukla s. aureus (en sık), s. viridans, fungal gibi etkenler suçlanır.
 • Enfarklar daha çok MCA sulama alanına uyar. PCA sulama alanı nadirdir. Enfarkt, serebrit ve abseler izlenir.
 • Septik emboliler kanamaya embolik enfraktlardan daha fazla eğilimlidir.
 • Septik embolik ensefalit, dolaşım bozukluğu ve endotoksinlere sekonder gelişen sepsis-ilişkili ensefalopatiden (sepsis-associated encephalopathy) ayırt edilmelidir.
 • Sepsis-ilişkili ensefalopati diffüz beyin disfonksiyonu ile karakterizedir.
 • Daha çok gri cevher etkilenir.
 • Oksidatif strese bağlı mitokondrial disfonksiyon ve apoptozis izlenir.

KAYNAKLAR

 • Computed Tomography & Magnetic Resonance Imaging Of The Whole Body.  John R. Haaga,Daniel Boll. Beşinci baskı. Sayfa 158.
 • Tejada J, Williams L. Case Report: Endocarditis and Multiple Cerebral Emboli.2003; Seminars in Cerebrovascular Diseases and Stroke Vol. 3 No. 2.
 • Krapf H ve ark. Subarachnoid Hemorrhage due to Septic Embolic Infarction in Infective Endocarditis.1999; 9:182–184.
 • Boulter D, Schaefer P. Stroke and Stroke Mimics: A Pattern-Based Approach. 2014;22-38.

MR GÖRÜNTÜLERİ