Olgu Arşivi

Glomus Vagale

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  41, Yaş erkek
 • Tanı

  ÜST SIRA: Aksiyal ve sagital T2A TSE ve aksiyal T2A SPAIR görüntülerİKİNCİ SIRA: Aksiyal ve koro naI T1A TSE görüntülerÜÇÜNCÜ SIRA: Aksiyal ve ko ro naI T1A TSE yağ baskılı preko ntrast görüntülerDÖRDÜNCÜ SIRA: Difüzyon ağırlıklı ve ADC görüntüsüBEŞİNCİ SIRA: Aksiyal ve koronal T1A TSE yağ baskılı kontrastlıSON SIRA. MIP ve STIR görüntüler Boyunun distali sol lateralind e, T2A görüntülerde hiperintens ve T1A görüntü lerde kasa kıyasla hiperintens, STIR görüntü lerde hiperintens, yağ baskılı T1A ve T2A görüntülerde hiperintens, difüzyon kısıtlaması göstermeyen ve kontrastlı serilerde orta derecede kontrastlanan içerisinde tüm sekanslarda tuz biber görünümü değişikliklerin izlendi, MIP serilerde sol karotid ve vertebral arterleri Iaterale doğru basılayan, trakeal ve laringeal hava pasajını mediale doğru basılayarak daraltan 85x47 mm boyutunda kitle lezyonu izlenmektedir.
 • Yazar

  Alper Dilli
 • Tarih

  30/12/2013

MR BULGULARI

Boyunda kitle sikayeti olan 41 yasinda erkek hasta.

TARTIŞMA

Glomus tümörleri, paraganliyoma veya kemodektoma olarakta adlandırılır. Primitif nöral krest hücrelerinden gelişen benign karakterde vasküler tümörlerdir. Kadınlarda erkeklere göre 3-4 kez daha sık izlenmektedir. Temporal kemiğin en sık izlenen iyi huylu tümörü ise paragangliyomadır. Yerleşim yerine göre farklı olarak adIandırılsaIarda radyolojik bulguları benzer özellik gösterirler.

Glomus tümörleri baş ve boyunun nadir tümörleridir. Glomus dokusunun baş boyunda başlıca yerleşim gösterdiği 4 bölge;
1. Karotid bifurkasyon; karotid cisim tümörü
2. Vagus sinirinin servikal kısmı; glomus vagale ve inferiyor gangliyon bölgesi; gangliyon nodosum
3. Juguler bulbus bölgesi; glomus jugulare
4. Orta kulak kavitesi; glomus tinıpanikunı

Glomus tümörleri baş ve boyun tümörlerinin %0,6 oluşturur. Çoğunluğu karotid cisim tümörü veya glomus jugularedir. Glomus vagale ve timpanikum tümörleri daha nadir görülür. Olgular genelde orta yaştadır ve ağrısız ve yavaş büyüyen kitlelere sahiptir. Bilgisayarlı tomografide hafif destrüksiyon yapan yumuşak doku kitlesi şeklinde izlenen tümörler dinamik kontrastlı çalışmalarda hızla opak tutup hızla yıkanırlar. Glomus tümörlerinin tanısı ve preoperatif değerlendirilmesinde MRG' nin rolü oldukça önemlidir.

Tüm glomus tümörlerinin MRG özellikleri benzerdir. Düzgün sınırlı, hipointens, komşu kas dokularıyla neredeyse eşit sinyal intensitesinde, T1A görüntülerde içerisinde tipik sinyal kaybı alanları bulunan kitleler şeklindedirler. T2A görüntülerde düzgün sınırlı, kas dokusundan daha intens, heterojen-hiperintens göründedirler. Kontrastlı görüntülerde belirgin boyanırlar ki bu bulgu tanı için oldukça önem taşır. Punktat sinyal kayıpları görülebilir ve bunların tümörün hipervasküleriteye bağlı olduğuna inanılır. Daha büyük lezyonlarda T1A ve T2A görüntülerde izlenen tuz biber görünümü paraganliyomlar için karakteristiktir.

Glomus vagale parafaringiyal boşluğun postsitiolid kompartımanında yerleşim gösterdiğinden bu lezyonlar internal ve eksternal karotid arterlerin anteriyor ve mediyale, juguler venin ise posterolaterale doğru yer değiştirmesine yol açarlar fakat karotid bifurkasyonunda genişlemeye yol açmazlar. Glomus vagale cerrahisinin morbitesi yüksektir. Ayrıca vagus sinirinin süperiyor kısmının rezeksiyonuna bağlı vokal kord paralizisi meydana gelebilir. Glomus vagale cerrahisinde 9, 10, 11 ve 12 kraniyal sinirler risk altındadır. Cerrahisi sırasında dikkat edilmesi gerekir.

KAYNAKLAR

1. Yanbuloğlu B, Celebi I, Yanbuloğlu U, Vural C. Two synchronous glomus tumors simulating a single mass: glomus vagale and glomus caroticum. Diagn Interv Radiol. 2006 ;12(4):177-9.

2. Hamdan A, Sabra O, Rameh C, Fuleihan N. Glomus Vagale. M.E.J. Anesth 2012; 21(5).

3. Bulakbaşı N, Sanal I-lT.Temporal kemik, Türkiye klinikleri radyoloji özel sayısı 2008; 1(1) s:23-28.

MR GÖRÜNTÜLERİ