Olgu Arşivi

Tüberküloz prostatiti

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  39, Yaş erkek
 • Tanı

  a-b) Aksiyel ve koronal T2 ağırlıklı görüntülerde prostat bezi sol yarıda ekspansiyonun eşlik ettiği hiperintens sinyal özelliğinde heterojen lezyon görülmektedir.c-d) b=2000 s/mm2değerleri ile elde edilen difüzyon ağırlıklı görüntü ve ADC haritasında lezyonda belirgin difüzyon kısıtlanması mevcut.e) Aksiyel yağ baskılı kontrastlı T1 ağırlıklı görüntüde yoğun kontrastlanan lezyon santralinde kontrastlanmayan alanlar izlenmektedir.f-g) Koronal ve aksiyel T2 ağırlıklı kraniyal görüntülemede infra- ve supratentorial alanda hiperintens sinyal özelliğinde yaygın nodüler lezyonlar görülmektedir.
 • Yazar

  Dr. Diğdem KURU ÖZ
 • Tarih

  06/08/2020

MR BULGULARI

Son 2 aydır giderek artan bacaklarda güçsüzlük, ağrı, son 1 haftadır ara ara olan bilinç bulanıklığı, ateş ve idrar yaparken zorlanma nedeni ile yapılan üriner US’de prostat bezinde heterojenite saptanması nedeni ile multiparametrik prostat MR görüntüleme gerçekleştirildi.

TARTIŞMA

Tüberküloz prostatiti


Genitoüriner tüberküloz ekstrapulmoner tüberkülozun yaklaşık %10-14’ünü oluşturmaktadır. Prostatik tüberküloz ise renal, veziko-seminal ve epididimal tüberkülozdan daha az görülmektedir. Yayılım desendan, hematojen veya komşu organlardan direkt olabilmektedir. Daha önce geçirilmiş tüberküloz, immun yetmezlik ve intravezikal BCG tedavisi öyküsü predispozan faktörlerdir.

Görüntüleme bulguları prostat kanseri ile karışabildiğinden görüntüleme ile tanı çoğu zaman zor olabilmektedir. Klinik öykü ayırıcı tanı için çok önemlidir.

Transrektal ultrasonografide; genellikle difüz hipoekoik lezyonlar, bilgisayarlı tomografide; prostat bezinde genişleme ve düşük dansiteli alanlar şeklinde görülmektedir. Kavite-abse formasyonu ve komşu yapılara uzanım ise en iyi MR ile ortaya koyulmaktadır.

Kesin tanı pozitif kültür, Ehrlich Ziehl Neelsen (EZN) boyama ve/veya histolojik olarak yapılabilir.


Bakteriyel Prostatit


Akut veya kronik prostatit şeklinde görülebilir.

Akut bakteriyel prostatit sık olmamakla birlikte daha çok genç erkeklerde özellikle prostat biyopsisi gibi girişimlerden sonra enfekte idrarin intraprostatik reflüsüne ikincil gelişir. Hücresel göstergesi nötrofillerdir.

Kronik bakteriyel prostatit, tedavi edilmemiş akut prostatit veya tekrarlayan prostatitler sonrası ortaya çıkar. Hücresel göstergesi lenfositlerdir.

Akut prostatitte hem lokal hem sistemik bulgular ortaya çıkarken kronik prostatit, alt üriner sistem semptomlarının olduğu daha ağrısız formdur ve sistemik bulgu vermez.
Bakteriyel prostatit fokal veya difüz olabilir.

MR’da daha çok T2 AG’de hipointens sinyal özelliğinde ve hafif-orta düzeyde difüzyon kısıtlanması gösteren alanlar şeklinde izlenmektedir. Difüzyon kısıtlanması genellikle prostat kanserinde görülenden daha az düzeydedir.

Dinamik kontrastlı incelemelerde prostat kanserinde olduğu gibi erken arteriyel kontrastlanma izlenmektedir.

Akut bakteriyel prostatitte reaktif büyümüş lenf nodları izlenebilmektedir.

Üriner semptomlar, dalgalı PSA seviyeleri ve antibiyotiğe cevap veren PSA seviyeleri bakteriyel prostatit olasılığını akla getirmelidir.


Prostat kanseri

Prostat kanserinin güncel tanısı, PSA düzeyi, dijital rektal muayene bulguları ve US kılavuzluğunda transrektal biyopsi ile koyulmaktadır.

Prostat kanserlerinin %95’ini kanal asinilerinden gelişen adenokarsinom oluşturmaktadır.

%70’i periferal zon kaynaklıdır.

Yayılım sıklıkla; lokal (sıklıkla mesane, seminal vezikül yayılımı, üretra ve rektal tutulum daha nadirdir), lenfatik (öncelikle pelvik lenf nodları, sonrasında paraaortik ve inguinal lenf nodları) ve hematojen (kemik, akciğer, karaciğer..) yolla olmaktadır.

US’de sıklıkla (%60-70) hipoekoik, daha az sıklıkla (%30-40) izo- hiperekoik olarak görülmektedir.

MR; USG kılavuzluğunda yapılan biyopsi sonucu kanser olan hastalarda ekstrakapsüler uzanımı değerlendirmek, primer tümör saptamak veya radikal prostatektomi sonrası biyokimyasal nüks değerlendirmek için yapılmaktadır.

Prostat kanseri MR’da tipik olarak, T2 AG’de hipointens sinyal özelliğinde, difüzyon kısıtlanması ve erken arteriyel evrede kontrastlanma gösteren alanlar olarak izlenmektedir.

BT, in situ kanser saptamada etkin değildir.

Technetium-99m kemik sintigrafisi; osteoblastik metastazları değerlendirmede  kullanılmaktadır.

Ga-68-PSMA PET; tanı, evreleme, tedavi yanıtı değerlendirme, yeniden evreleme için kullanılmaktadır.KAYNAKLAR

1) Cheng Y, Huang L, Zhang X, Ji Q, Shen W. Multiparametric Magnetic Resonance Imaging Characteristics of Prostate Tuberculosis. Korean J Radiol. 2015 Jul-Aug; 16(4): 846–852. 

2) Gupta N, Mandal AK, Singh SK. Tuberculosis of the prostate and urethra: A review. Indian J Urol. 2008 Jul-Sep; 24(3): 388–391.

3) Kitzing YX, Prando A, Varol C, Karczmar GS, Maclean F, Oto A. Benign Conditions That Mimic Prostate Carcinoma: MR Imaging Features with Histopathologic Correlation. RadioGraphics 2016; 36:162–175.

MR GÖRÜNTÜLERİ