Olgu Arşivi

Osteoid Osteoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  22, Yaş erkek
 • Tanı

  YB T2A sagital MR kesitinde talusda ve T1A sagital MR kesitinde talus boynunda komşu yumuşak dokuda ödem, tibyotalar nidus ile uyumlu lezyon santralinde düşük, eklemde efüzyon mevcut. Talus boynunda periferinde daha yüksek sinyal içermektedir periferi sklerozla çevrili, yüksek sinyalli (ok). Lezyon skleroza ait düşük sinyalli hat ovoid lezyon (ok) izleniyor. ile çevrilidir.YB T2A ve T1A aksiyel MR kesitlerinde talus anteriorunda yer alan nidusun (oklar) santralinde düşük sinyal izlenmekte olup lezyonun kalsifıye kesimini temsil etmektedir.Kemik pencerede, koronal planda BT görüntüleri osteoid osteoma için tipik olan, santralinde kalsifikasyon içeren, düşük dansiteli nidusu gösteriyor.
 • Yazar

  Berna Dirim Mete
 • Tarih

  23/09/2014

MR BULGULARI

22 yaşında erkek olgu. Sağ ayak sırtında hareketle artan ağrı şikayeti mevcut.

TARTIŞMA

Osteoid osteoma, bağ dokusu içinde osteoidden zengin nidus içeren benign bir tümördür. 7-25 yaş arası erkeklerde sıktır. Nidus sıklıkla intrakortikal olup; medüller ya da subperiosteal yerleşimli de olabilir. %50’den fazla olguda femur ve tibyada yerleşir(1 ). Ayak yerleşimi sadece % 4 oranında olup; en sık talusa lokalize olur. Direk radyografi ve BT’de; uzun kemikde 2 cm“den küçük, santrali kalsifıye olabilen, radyolusen / düşük dansiteli intrakortikal nidus ve çevreleyen kortikal kalınlaşma ile skleroz tipiktir. Skleroz medüller lezyonda azken, subperiosteal olanda sıklıkla yoktur. Bu olgularda tanı zorluğu yaşanabilmektedir (2).

MR’da nidus T1 düşük-ara sinyal özelliğindedir. Nonkalsifıye nidus alanı periferde daha yüksek, kalsifıye alan santralde daha düşük sinyale neden olur. T2 sinyal özelliği, nidusun içeriğindeki minerilizasyon oranına bağlı olarak değişkendir. Nonkalsifıye nidus kontrast madde ile homojen, kalsifıye olan halka şeklinde parlaklaşır. Subperiosteal lezyonlarda sinovit, efüzyon, kemik iliği ve yumuşak doku ödemi, medüller yerleşimli olanlarda ise kemik iliği ödemi sıklıkla eşlikçidir (3). Sinovit ve efüzyona neden olduğunda; artrit ile karıştırılabilmekte, kemik iliği ve yumuşak doku ödemi ile birlikte olduğunda ise stres kırığı, abse ve malignite ile ayrımlanmasında zorluk yaşanabilmektedir. Bu nedenle MR ile tanımlanabilen özelliklerini bilmek ayırıcı tanıda önemlidir.

KAYNAKLAR

1. Papathanassiou ZG, Megas P, Petsas T, Papachristou DJ, Nilas J, Siablis D. Osteoid osteoma: diagnosis and treatment. Orthopedics 2008; 31:1118-1127

2. Iyer RSl , Chapman T, Chew FSRamesh S. Pediatric bone imaging: diagnostic imaging of osteoid osteoma. AJR Am J Roentgenol 2012; 198(5):1039-52

3. Chai JW1, Hong SH, Choi JY, Koh YH, Lee JW, Choi JA, Kang HS. Radiologic diagnosis of osteoid osteoma: from simple to challenging findings. Radiographics 2010; 30(3):737-749

MR GÖRÜNTÜLERİ