Olgu Arşivi

Glomus Karotikum

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  43, Yaş erkek
 • Tanı

  1A-B: Sağ parafaringeal bölgede yerleşerek orofarenks hava sütünuna submukozal indentasyon oluşturan, internal ve eksternal karotid arterlerde ayrılamaya neden olmuş, ovoid şekilli, çevre dokulardan keskin sınır özellikleri ile ayrılan, TSE T1A aksiyal (A) görüntülerde çevre kas planlarına kıyasla hafıfhiperin tens görünümde, ancak iç yapısında noktasal signal void ve hiperintens alanlar barındıran (tuz - biber bulgusu), TSE T2A aksiyal (B) görüntülerde çevre kas planlarına kıyasla heterojen hiperintens izlenen lezyon izleniyor. 2A-C: Paramanyetik kontrast madde verimi sonrasında aksiyal - yağ baskılı TSE (A), korona! TSL-“(B) ve sagital yağ baskılı TSE (C) Tl ağırlıklı görüntülerde lezyonun çevre kas planlarına kıyasla yoğun ancak hafif heterojen parlak/aş tığı izleniyor. Aksiyal düzlemde elde olunan görüntülerde lezyonun ICA ve ECA' de oluşturduğu ayrılma daha belirgin olarak izlenmektedir.
 • Yazar

  Canan Altay
 • Tarih

  14/03/2012

MR BULGULARI

Yutma güçlügü yakinmasi olan 43 yasinda erkek olgu

TARTIŞMA

-Paragangliomlar, otonomik sinir sisteminin ekstraadrenal paraganglialarından gelişen, yavaş büyüyen, oldukça vasküler, nöroendokrin tümörlerdir (1). Tüm baş-boyun tümörlerinin % 0,6'sını oluştururlar. Karotid cisimden kaynaklanan paragangliomalar glomus karotikum olarak adlandırılırlar.

-Dördüncü ve beşinci dekadda sık izlenir. Etyolojide ailesel geçiş ve kronik hipoksi bilinen risk faktörleridir (2). Olguların % 10 -20'si bilateraldir.

-MRG'de T1 ve TZ görüntülerde tümör dokusunun hipervasküler yapısı nedeniyle lezyon içi yüksek hızlı arteriyal yapılara bağlı signal void alanlar izlenir. T1AG’lerde lezyon içerisinde klasik 'tuz-biber bulgusu’ nu oluşturan vasküler yapılara ait signal void alanlar ve hemorajik odaklara ait hiperintens alanlar izlenir. İyotlu kontrast madde verimi sonrası yapılan boyun BT incelemede lezyonun yoğun kontrastlanma gösterdiği izlenir (3).

-Anjiografide lezyonun hipervasküler olduğu, ICA ve ECA'yı birbirinden ayırarak büyüdüğü izlenir. Operasyon öncesi intra-arteriyal embolizasyon operasyon sırasında kanama kontrolü sağlamada yaralıdır (3).
 
Paraganglioma saptanan olgularda kalıtsal geçiş nedeniyle diğer aile bireyleri taranmalıdır. Ayrıca olgular multisentrik tümör tutulumu açısından taranmalıdır, bu durumlarda Oktreotid sintigrafisi yaralı olabilir.

KAYNAKLAR

1- Pellitteri PK, Rinaldo A, Myssiorek D, Gary Jackson C,Bradley PJ, Devaney KO, et al. Paragangliomas of the head and neck. Oral Oncol 2004;40:563-75.

2- Bernard RP. Carotid body tumors. Am J Surg 1992;163:494-6.

3- Lee KY, Oh YW, Noh HJ, Lee YJ, Yong HS, Kang EY, Kim KA, Lee NJ. Extraadrenal paragangliomas of the body: imaging features.Am J Roentgenol 2006;187:492-504.

MR GÖRÜNTÜLERİ