Olgu Arşivi

İzole kortikal ven trombozu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  30, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1. Kontrastsız olarak elde edilmiş ardışık aksiyal BT kesitlerinde sol fronto-parietal bölgede hipodens alanlar arasına serpiştirilmiş kanama alanları izlenmektedir (son 3 kesit). Kesitler daha yukarıya, vertekse doğru takip edildiğinde tanımlanan lezyonun periferinde, kalvaryuma bitişik ve kesit alanı yuvarlak şekilli olan hiperdens bir oluşumun vertekse kadar devamlılık gösterdiği dikkati çekmektedir (oklar). Verteks seviyesinde bu oluşum tübüler bir şekil kazanmakta ve oblik bir seyir ile anteriora ve orta hatta doğru uzanmaktadır.Resim 2. TSE TZ, FLAIR , Gradient eko TZ, ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme “trace" görüntüde lezyonun genişçe bir alanda gri ve beyaz cevheri birlikte tuttuğu, çevresinde az miktarda vazojenik ödem geliştiği izlenmektedir. Lezyon içinde birleşme eğilimi gösteren kanama odakları dikkati çekmektedir.Resim 3. Sagital pre kontrast ve post kontrast Tl ağırlıklı görüntülerde lezyonda kontrasta bağlı bir parlama izlenmemektedir.Resim 4. Faz kontrast MR venografinin aksiyal, sagital ve koronal plandaki görüntülerinde yüzeyel ve derin tüm venöz sinüslerin açık olduğu izlenmektedir. Resim 5. Vertex seviyesinden geçen gradient eko TZ ağırlıklı kesitte hipointens bir ven izlenmektedir. Bu kesite uyan MR venografi kaynak görüntüsünde söz konusu vende akım sinyali izlenmemektedir.
 • Yazar

  Süleyman Men
 • Tarih

  14/12/2011

MR BULGULARI

30 yasinda kadin hastada dogum yaptiktan 5 gün sonra baslayan bas agrisi ve sag hemiparezi mevcut.

TARTIŞMA

lzole kortıkal ven trombozu

İzole kortikal ven trombozu (sinüs tutulumu olmaksızın bir kortikal venin trombozu) son derece nadir bir durum olup konuya ilişkin literatür bilgi birikimi olgu sunumları yada bir kaç küçük serinin bildirilen verilerinden ibarettir (1-3). Serebral venöz trombozların radyolojik tanısındaki temel ilkeler bir taraftan kesitsel görüntüleme ile tromboze veni görüntülemek öte yandan da Iuminal akımı gösteren bir yöntem (MR venografi, BT anjiografii kateter anjiografi gibi) ile de oven içinde akım olmadığını doğrulamaktır. Bu itibarla sinüs trombozlarının tanısı nispeten kolayken izole kortikal ven tanısı güçtür; çünkü kortikal venlerin anatomisi sayı, yer ve boyut itibarıyla çok değişkendir. Kesitsel görüntülemede tromboze veni tanımak güç olabilir. En önemlisi de MR venografide Labbe veni gibi büyük kortikal venlerin eksikliğini farketmek mümkündür.

İzole kortikal ven trombozunda kortiko-subkortikal TZ ve FLAIR sinyal artışı izlenir; kanama nadir olmayarak eşlik eder. Akut dönemde trace görüntülerde çoğu olguda sinyal artışı izlenirken, ADC haritasında bazı olgularda difüzyon kısıtlanması, bazı olgularda difüzyon artışı görülür; bazılarında ise ADC değerlerinde değişiklik izlenmez.
Tromboze ven MR görüntülemede en iyi gradient eko TZ ağırlıklı sekansta saptanabilir. Ven bu sekansta akut dönemde tipik olarak sinyalsiz izlenir. Sinyal kaybının nedeni deoksihemoglobinin manyetik duyarlılık etkisidir. Trmboze ven içindeki manyetik durarlılık etkisi takip görüntülemede küçülür ve bazı hastalarda kaybolur. Ancak bazı hastalarda sinyal kaybı haftalar aylarca varlığını koruyabilir. Böyle olgulardaki persistan sinyal kaybı olasılıkla eski pıhtı içindeki ve ven duvarındaki hemosiderin depositlerine bağlıdır (1). Venin hacmi içindeki pıhtı nedeniyle hafifçe artmıştır. 

Gradient eko T2 ağırlık görünülerde normal kortikal venler de hipointens görünebileceği için bu kesitler MR venografinin özdeş kesitleri ile karşılaştırıldığında normal venlerde akım var iken tromboze vene karşılık gelen konumda akım izlenmez.

Diğer konvansiyonel görüntülerde ise tromboze ven ilk 5 günde deoksihemoglobin etkisiyle T2'de hipointens, T1'de izointens; 6-15. günlerde ise her iki sekansta da hiperintens görünümdedir. Bilgisayarlı tomografide içi pıhtı ile dolu ven “kordon" işareti diye tanımlanan hiperdens tübüler bir yapı olarak izlenir. Sinüs trombozlarında klasik olarak tanımlanan “boş üçgen" işareti kortikal ven trombozu olgularında pek izlenmez.

Kateter anjiografide ise kollateral venöz dolaşım, tortioze venler ve geçikmiş lokal venöz dolaşım şeklinde dolaylı bulgular görülür.
KAYNAKLAR

1)Boukobza M, Crassard I, Bousser MG, Chabriat H. MR imaging features of isolated cortical venous thrombosis: diagnosis and follow up. AJNR 2009; 30:344-48.

2)RathakrishnanR, Sharma VK, Luen TH, Chan BPL. The clinico-radiological spectrum of isolated cortical vein thrombosis . Journal of Clinical Neuroscience 2011; 18: 1408-11.

3)Linn J, Michl S, Katja B, Pfefferkorn T, Wiesmann M, Hartz S, Dichgans M, Brückmann H. Cortical vein thrombosis: the diagnostic value of different imaging modalities. Neuroradiology 2010; 52:899-911.

MR GÖRÜNTÜLERİ