Olgu Arşivi

Transplantasyon Sonrası Karaciğer Parankim İskemisi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  42, Yaş erkek
 • Tanı

  42y erkek olguda alfa fetoprotein yüksekliği araştırılıyor. Öyküsünde Hepatit B'ye bağlı siroz zemininde gelişen HCC nedeniyle Temmuz 2013'te karaciğer transplantasyonu olmuş Patoloji raporunda intrahepatik portal venlerin periferal dallarında mikroinvazyon saptanmış Ameliyat sonrası renkli Doppler US'de ana hepatik arter hilusunda açık; sağ portal ve sağ hepatik ven açık olarak değerlendirilmiş ve taburcu edilmiş Alfa fetoprotein yüksekliği nedeniyle postop 6. ayda dış merkezde yapılan Abdominal BT'sinde karaciğerde sağ lob anterior segment düzeyinde yamasal hipodens alanlar izlenmiş, bu segmental arterleri net gösterilememiştir. Olgu transplante karaciğer parankimindeki bu alanın değerlendirilmesine yönelik Dinamik Karaciğer MR incelemesi yapılmak üzere kliniğimize refere edilmiştir. Resim 1 (yağ baskılı T2a),Resim 2 (yağ baskısız Tla), Resim 3 (iç faz) ve Resim 4(dış faz) Resim 5 (erken arteriyal faz), Resim 6(geç arteriyal), Resim 7 (venöz), Resim 8 (hepatobilierfaz) Resim 1 (yağ baskılı T2a) ve Resim 2 (yağ baskısız T1a): Karaciğer segment 5 ve 8'de yamasal T2a'da hiperintens ve T1a'da hipointens alanlar Resim 3 (iç faz) ve Resim 4{dış faz): Tarifli alanlarda belirgin baskılanma gözlenmiyor. Resim 5 (erken arteriyal faz), Resim 6{geç arteriyal), Resim 7 (venöz), Resim 8 (hepatobilierfaz) Bu alanların arteriyel fazda kontrastlanma göstermediği, venöz faza doğru periferden kontrastlandığı ve hepatobilierfazda komşu paran kime göre izo-hipointens olduğu izleniyor. Alfa fetoprotein yüksekliği olan hastada karaciğerdeki lezyonun HCC kriterlerini taşımaması, belirgin kitle etkisi oluşturmaması ve hepatobilier faza doğru periferden santrale ilerleyen kontrastlanma özellikleri nedeniyle bulgular transplantasyon sonrası iskemik değişiklikler olarak yorumlanmıştır. Transplante olduğundan karaciğerden biyopsi yapılamamış ve bu arada kemik sintigrafisi gerçekleştirilmiştir. Sintigrafide şüphelenilen alanlara yönelik yapılan MR incelemeleri ile sol omuz (Resim 9), sol iliak kanat (Resim 10) ve sol femur boynunda (Resim 11) kemik metastazları teyit edilmiştir. Resim 9 (sol omuz), Resim 10 (sakroiliak eklem) ve Resim 11 (kalça) MR incelemeleri postkontrast yağ baskılı Tla görüntülerde: sol humerus metafizodiyafizer alanda, sol iliak kanatta ve sol femur boynunda kontrast tutulumu gösteren, yer yer yumuşak doku komponentleri de bulunan metastatik kemik lezyonları Metastazlara yönelik medikal tedavi başlanan hastaya Ağustos 2014 tarihinde çekilen kontrol karaciğer MR incelemesinde sağ lob anteriordaki tanımlı alanlarda regresyon izlenmiştir. Resim 12 (yağ baskılı T2a) Resim 13 (erken arteriyal faz) Resim 14 (venöz) Tanımlı lezyonların bulunduğu sağ lobdaki alanlarda belirgin regresyon izleniyor.
 • Yazar

  Selma Uysal
 • Tarih

  01/11/2014

MR BULGULARI

42y erkek olguda alfa fetoprotein yüksekliği araştırılıyor.

TARTIŞMA

Damarsal Komp.
 • Hepatik a. trombozis/stenoz, psödoanevrizma
 • Portal ven stenoz veya trombozis
 • VCI, Hepatik venstenoz veya trombozis
Safra Yolu Komp.
 • Safra yolu obstrüksiyon/stenoz
 • Safra yolu kaçağı veya biloma
Diğer Komp.
 • Enfeksiyon, abse
 • Hematom
 • Neoplazm
 • Siroz ve komplikasyonları
 • Barsak perforasyonu
 • Karaciğer transplantasyonu sonrasında vasküler komplikasyonlar yaklaşık %9 oranında görülmekte olup en sık greft kaybı nedenidir2 .
 • En önemli vasküler komplikasyonlar hepatik arter trombozu ve portal ven trombozudur.
 • Arteriyel tromboz parankim iskemisi, parankim infarktı, eşlik eden süperinfeksiyon, bilier strüktür, bilier kaçak, biloma gibi komplikasyonlara yol açabilir.
 • Parankimdeki iskemik alanlar, dinamik BT ve MR incelemelerde a rteriyel fazlarda periferal yerleşimli kontrastlanmayan alan şeklinde izlenir.
 • Zamanla bu alanlarda gelişen kollateral vaskuler yapılar sayesinde parankimal kanlanma geri kazanılabilir
 • Arteriyal sistemin değerlendirilmesinde renkli Doppler US, BT ve MR önemli yer tutmakla birlikte özellikle canlı donör transplantasyonlarında lober hepatik arterlerin küçük çaplı olması nedeniyle vasküler yapıların değerlendirilmesi güç
 • olabilir. Bu nedenle vaskuler yapılar net gösterilemese de parankimdeki etkileri görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilir.
 • Transplantasyon sonrası karaciğer görüntülemesinde izlenen parankimatöz lezyonların ayırıcı tanıda parankimal iskemi de (özellikle ince segmenter arterlerin net değerlendirilemediği durumlarda) göz önünde bulundurulmalıdır.

KAYNAKLAR

 • Singh AK, Nachiappan AC, Verma HA, et al. Postoperative Imaging in Liver Transplantation: What Radiologists Should Know ? RadioGraphics 2010; 30:339-351
 • Quiroga S, Sebastia MC, Margarit C, et al. Complications of orthotopic liver transplantation: spectrum of findings with helical CT. Radiographics 2001;21(5):1085-102
 • Ametani F, ltoh K, Shibata T, et al. Spectrum of CT findings in pediatric patients after partial liver transplantation. Radiographics 2001;21(1) :53-63.
 • Kim BS, Kim TK, Kim JS, et al. Hepatic venous congestion after living donor liver transplantation with right lobe graft: two-phase CT findings. Radiology 2004; 232(1):173-8.
 • Kim BS, Kim TK, Jung DJ, et al. Vascular complications after living related liver transplantation: evaluation with gadolinium-enhanced three-dimensional MR angiography. AJR 2003; 181(2):467-74

MR GÖRÜNTÜLERİ