Olgu Arşivi

Periventriküler Lökomalazi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  30, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1-2: Aksiyal plan T2A ve FLAIR görüntülerde periventriküler beyaz cevherde gliozis ile uyumlu hiperintens sinyal değişiklikleri ve sağ lateral ventrikül frontal hornu komşuluğu nda BOS ile izointens ensefalomalazik alanlar, lateral ventriküllerde düzensiz konturlu genişleme. Resim 3: Aksiyal plan T1A görüntüde sağ lateral ventrikül frontal hornu komşuluğunda BOS ile izointensensefalomalazik alanlar ve lateral ventrikü Ilerde düzensiz konturlu genişleme Resim 4: Sagittal FLAIR görüntüde korpus kallozu mda belirgin incelme ve squuslarda derinleşme Resim 5: Sagittal FLAIR sekans görüntüde periventriküler beyaz cevherde gliozis ile uyumlu hiperintens sinyal değişiklikleri ve lateral ventrikülde düzensiz konturlu genişleme Resim 6: DAG'de difüzyon kısıtlaması gösteren alan saptanmadı.
 • Yazar

  Erdem Birgi
 • Tarih

  09/12/2013

MR BULGULARI

30 yasinda kadin hasta, çocukluk döneminden itibaren ögrenme güçlügü ve epileptik nöbet geçirme öyküsü mevcut.

TARTIŞMA

Periventriküler Iökomalazi

Periventriküler lökomalazi (PVL), hipoksik-iskemik hasara sekonder gelişen periventriküler beyaz cevher nekrozu olarak tanımlanmaktadır ve serebral hipoperfüzyon sonucu en sık gelişen patolojik bulgudur. 33 haftadan önceki doğumlarda ve 1500 gramın altındaki doğum ağırlıklarında görülme oranları artmaktadır. Hastalar karşımıza serebral palsi, gelişme geriliği, spastik dipleji, görme bulguları ve epileptik nöbetler ile çıkar (1).

Hipoksik iskemik beyin hasarı şüphesi olan infantlarda duyarlılığı ve özgüllüğü en yüksek görüntüleme yöntemi MR'dır (1). Serebral palsili hastalarda yapılan bir radyolojik çalışmada kraniyal MR'da %39 oranında PVL saptanmıştır (2). Görüntüleme bulguları hipoperfüzyonun derecesine ve süresine bağlı olarak değişmektedir. Özellikle immatür beyinlerde arter sulama alanları arasındaki “watershed” bölgeleri iskemiye en duyarlı yerler olup bulgular daha çok lateral ventrikül trigon düzeyindeki posterior periventriküler beyaz cevherde ve foramen Monro’ya komşu beyaz cevherde görülmektedir.

Bu alanlarda iskemiye bağlı koagülasyon nekrozu gelişmekte ve nekrotik dokunun fagositozu sonrası ensefalomalazik kavitasyon alanları oluşmaktadır. Bu kistik alanlar genelde lateral ventrikül komşuluğunda olup zamanla küçülerek ventriküllere yaklaşmaktadır (3). Ayrıca reperfüzyona uğramış iskemik alanlarda spontan hemorajiler otopsi çalışmalarında %25 oranında bildirilmiştir (4). İleri dönemde ise periventriküler beyaz cevher kaybı sonucu lateral ventriküllerde düzensiz genişleme meydana gelir ve sulkuslar ventriküllere kadar uzanır.

KAYNAKLAR

1- Chao CP, Zaleski CG, Patton AC. Neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy: muItimodaIity imaging findings. Radiographics. 2006;26:159-172

2- Tasalı N, Cubuk R, Sahin K, Ozarar M, Cubuk A, Saydam B, Kocer A. Serebral palsili olgularda kranyal MRG bulguları. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;11(3):16-20

3- Tuncel E, Yazıcı 2. Çocuk Hastalıklarında Radyolojik Bulgular. Nobel- Güneş kitabevi, 2002; 50-52

4- Flodmark 0, LuptonB, Li D, Stimac GK, Roland EH, Hill A, Whitfield MF, Norman MG. MR Imaging of Periventricular Leukomalacia in Childhood. AJR 1989;152:583-590

MR GÖRÜNTÜLERİ