Olgu Arşivi

Karaciğerin Pyojenik Abseleri

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  70, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: Koronal plan T2 AG'de karaciğer sağ lobda hiperintens komplike koleksiyon alanları ve komşu karaciğer parankiminde ödem ile uyumlu hiperintensite izleniyor. Resim 2-8:Aksiyal plan T1 AG'de hipointens, T2 AG yağ baskılı ve yağ baskısız sekanslarda ve diffüzyon AG'de hiperintens çok sayıda nodüler koleksiyon alanları ve komşu karaciğer parankiminde ödem ile uyumlu görünüm izlendi. Resim 9: MRCP incelemede MIP görüntüde sağ Iobda IHSY'da parankim ödemine sekonder oluşan düzenli IuminaI daralma izlendi.
 • Yazar

  Tuba Akdağ
 • Tarih

  28/10/2013

MR BULGULARI

70 yasinda erkek hasta sag üst kadran agrisi ve ates sikayetleri ile acil servise basvurdu.

TARTIŞMA

KARACİĞERİN PYOJENİK ABSELERİ

Pyojenik karaciğer abseleri mortalite oranları yüksek olabilen, bakteriyal, parazitik veya fungal etkenlerin rol oynadığı karaciğerin enfeksiyöz patolojileridir. Soliter karaciğer abselerinde çoğunlukla altta yatan bir neden bulunamaz iken multipl karaciğer abselerinde asenden kolanjit veya gastrointestinal enfeksiyonların portal ven yolu ile karaciğere disseminasyonu gibi etyolojiler rol oynamaktadır. Diyabet, immün yetmezlik, orak hücre anemi, malignite ve karaciğer transplantasyonu pyojenik abse gelişimi için risk faktörleridir. Vakaların çoğunluğunda etken polimikrobial olup en sık izole edilen mikroorganizmalar Gram-negatif aerob bakteriler ve Escherichia coli' dir. Hastalar çoğunlukla yüksek ateş ve karın ağrısı bulguları ile prezente olurlar. Karaciğer fonksiyon testleri nonspesifik olmakla birlikte hastalarda total bilüribin, AST, ALT yüksekliği ve hipoalbüminemi görülebilmektedir. Hastaların erken tanı alması mortalite oranlarında ciddi düşüş sağlamaktadır. Tedavide 5 cm'nin altındaki apse yalnızca antibiyotik tedavisi verilirken, 5 cm ve üzerindekilere perkütan drenaj ile birlikte antibiyotik tedavisi önerilmektedir

MRG BULGULARI 

Hepatik abseler T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens olarak izlenen komplike sıvı koleksiyonlarıdır. T2 ağırlıklı görüntülerde kavite içerisinde septa veya debris materyaline ait intensiteler görülebilir. Abseler sıklıkla 1-5 mm kalınlıkta inflame karaciğer parankimi ile çevrilidirler ve abseyi çevreleyen enflame dokuda mikroabse odakları olduğu düşünülmektedir. Kontrastlı serilerde abselerin çoğu erken arteryel fazda duvar kontrastlanması gösterirler ve abse çevresinde T2 ağırlıklı görüntülerde ödeme ait sinyal değişiklikleri izlenir.

KAYNAKLAR

1.Koenraad J. Mortele, MD, Enrica Segatto, MD and Pablo R. Ros, MDThe Infected Liver: Radiologic-Pathologic Correlation July 2004 RadioGraphics, 24,937-9

2.Shahid M. Hussain Liver MRI: Correlation with Other Imaging Modalities and Histopathology Secaucus (NJ: Springer-Verlag, 2007) s.2,3.

MR GÖRÜNTÜLERİ