Olgu Arşivi

İntrakonal kavernöz hemanjiom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  45, Yaş kadın
 • Tanı

  Sol gözde zaman içerisinde artış gösteren görme kaybı ve propitozis. Kontrastlı beyin MRG’de orbita düzeyinden geçen:a. Aksiyel T1A b. Aksiyel yağ baskılı T2Ac. Aksiyel ve koronal yağ baskılı T1A post kontrast erken ve geç seriler elde olunmuştur.
 • Yazar

  Mauricio Castillo, MD, FACR - Uzm.Dr. Neslihan SÖNMEZ
 • Tarih

  02/07/2018

MR BULGULARI

Sol gözde zaman içerisinde artış gösteren görme kaybı ve propitozis. Kontrastlı beyin MRG’de orbita düzeyinden geçen:

a. Aksiyel T1A 
b. Aksiyel yağ baskılı T2A
c. Aksiyel ve koronal yağ baskılı T1A post kontrast erken ve geç seriler elde olunmuştur.

TARTIŞMA

Orbital kavernöz hemanjiom

Orbitanın kavernöz venöz malformasyonu/kavernöz hemanjiom erişkinlerde orbitanın en sık görülen vasküler lezyondur. Tüm orbital tümörlerin %5-7’sini oluşturur.

Yavaş akımlı venöz malformasyonlar grubunda sınıflandırılabilir.

Ortalama 30-50’li yaşlarda, kadınlarda ağırlıklı olarak görülür.

Yavaş büyüyen orbital kitle, propitozis şikayeti ile kendini gösterir.

Optik sinir basısına ikincil diplopi ya da görme alan defektine neden olabilir.

Orbitada %80 intrakonal yerleşimlidir.

Yuvarlak-oval şekilli olup yumuşak iç yapısı nedeniyle komşu yapılarda belirgin deformasyon oluşturmaması, deformasyon oluşturma eğilimindeki malign lezyon ayırıcı tanısında önem taşımaktadır.

Büyük boyutlu lezyonlar orbita kemik duvarda ekspansiyon oluşturabilir.

BT:
İyi sınırlı, yumuşak doku dansitesinde lezyonlardır.

Büyük boyutlu lezyonlar kasa kıyasla hipodens görünümde olup İVKM sonrası heterojen boyanır.

MRG:

T1:kas ile izointens, tromboze ise hiperintens alanlar içerebilir.

T2:kasa kıyasla hiperintens, hipointens septası olabilir. Psödokapsülü hipointens izlenir.

+C: olgumuzdakine benzer biçimde yavaş, ilerleyen fazlarda periferrden merkeze doğru artan boyanma tipikdir

Optik sinir menenjiomu

%20’si  optik sinir kılıfından köken alır; büyük çoğunluğu intrakranial menenjiomun direkt uzanımıdir.

Dura içinde yerleşimlidir. Araknoid ”cap” hücrelerinden köken alır.

Sıklıkla sporadik olup NFII parçası olarak da görülbilir.

 T1 A  serilerde optik sinire göre izo-hipointens, T2 A serilerde izo-hiperintenstir . İVKM sonrası yoğun boyanır; boyanmayan optik sinir santralde yer alıp tren rayı-boyanmayan nokta işareti oluşturur.

Kalsifikasyon nadiren de olsa görülebilir.

Optik sinir boyunca uzanıp optik kanalda genişlemeye neden olabilir.

Orbital şıvannom

Nadir orbital kitlelerden olup sıklıkla ekstrakonal yerleşimlidirler, genellikle   oftalmik sinir dallarından köken alır.  ‘Dumbell’ şekilli olabilir.

Antoni A-B hücrelerinden köken alır.

T1A kas ile izoekoik olup, T2 A serilerde  daha homojen hiperintens olan kavernöz malformsyonlara nazaran   daha  heterojen hiperekoik izlenir. Kistik alanlar içerebilir.

İVKM sonrası heterojen boyanır.

Orbital Metastaz

Nadirdir

Primer orbital kitleler proptozis ve görme kaybı ile başvururken metastaz sıklıkla diplopi ve ağrı şikayeti görülür.

Meme ca, bronkojenik ca, prostat ca, GIS adenoca, tiroid ca, RCC, nöroblastom, Ewing sarkom, Wilms tm etiyolojide yer almaktadır.

Sıklıkla ekstraoküler kas yerleşimlidir

Tiroid ca ve prostat ca metastazları orbita kemik duvarı yerleşimli olabilir.

Sıklıkla superior-lateral ekstrakonal kadran

Görüntüleme özellikleri değişkendir. Hastanın malignite hikayesini bilinmesi önem taışır. Kemik destrüksiyonu açısından dikkatli değerlendirme yapılmalıdır.

MRG

T1A kas ile izointens, T2A kasa göre hiperintens, kontrastlanma değişkendir.

Orbital lenfoma

50-70 yaş aralığında sıktır

B hücreli non Hodgkin lenfoma/ MALToma

Orbitanin herhangi bir kısmında yerleşimli olabilir. Sıklıkla konjuktival ve lakrimal gland loj  yerleşimlidir.

BT: ekstraokuler kaslara kıyasla izo-hafif hiperdens, homojendir.

İVKM sonrası hafif kontrastlanma izlenir.

MRG
T1 izo-hipointens

T2Aizo-hiperintens

C+: homojen boyanma

ADC: kısıtlanmış difüzyon

Orbital venöz Varis


Sistemik venöz sistem ile ilişkili, nadir,  tekli-çoklu tübüler venöz dilatasyon

Primer ya da sekonder olabilir. Sekonder venöz varis; intrakranial AVM, karotikokavernöz fistül, AV fistül sonucu gelişir.

Valsalva manevras sonrası kontrastlı tetkikle yada dinamik US inceleme ile tanı konulabilir

Orbital apeks yerleşimi tipik

Kontrastsız tetkikte flebolitler saptanabilir.

T1 ve T2 A özellikleri trombüs gelişip gelişmemesine göre farklılık göstermektedir.

KAYNAKLAR

1) https://radiopaedia.org/

2) Som PM, Curtin HD. Head and neck imaging. Mosby Inc. (2003) ISBN:0323009425

3) Wendy R. K. Smoker, Lindell R. Gentry, Norbert K. Yee, Deborah L. Reede, Jeffrey A. Nerad: Vascular Lesions of the Orbit: More than Meets the Eye. Radiographics 2008; 28:185–204 

4) Char DH, Miller T, Kroll S. Orbital metastases: diagnosis and course. Br J Ophthalmol. 1997;81 (5): 386-90

MR GÖRÜNTÜLERİ