Olgu Arşivi

Miksoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  62, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Kısa aks FIESTA (b-SSFP)B. Aksiyal spin-eko TZA TIRC. Kısa aks 3 faz perfüzyon görüntüsüD. Kısa aks geç dönem kontrastlı (late-enhancement) görüntü Kısa aks FIESTA görüntüde (A) triküspit kapak seviyesinde güçlükle ayıt edilebilen 2x1cm boyutlarında nodüler lezyon, TZAG'Ierde (B) belirgin hiperintens görünümde izlenmektedir. Perfüzyon MRG’de (C) erken fazlarda hipointens izlenen lezyon, geç fazlarda kontrastlanmaya başlamakta ve geç dönem kontrastlı görüntülerde (D) çevresel ağırlıklı kontrastlanma göstermektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  04/06/2012

MR BULGULARI

62 yasinda kadin hasta, ekokardiyografi incelemesinde triküspit kapaga yapisik, trombus ya da kitle ile uyumlu olabilecek lezyon saptanmasi nedeniyle Kardiyak MRG incelemesine gönderildi.

TARTIŞMA

En sık görülen primer intrakardiyak tümör (yaklaşık %50) olup embriyonik hücrelerden köken aldığı düşünülmektedir. Hastaların %90’ı 30 ile 60 yaş arasındadır ve kadınlarda bir miktar daha sıktır. Genellikle sol atriyumda (9660-80) ve özellikle fossa ovaliste yerleşim göstermekte olup daha az oranda sağ atriyumda (%20 25), kardiak kapaklarda ya da inferior vena kava terminalinde yerleşim gösterebilir.

%90’ın üzerinde soliter olup Carney sendromu (otozomal dominat; multiple miksomalar, ekstrakardiyak tümörler, hiperpigmente deri lezyonları, endokrin anomaliler) dışındaki olgular sporadiktir. Yaklaşık %20 olguda asemptomatiktir. Endokardite benzer (yorgunluk, artralji, kilo kaybı, anemi, ateş vb) semptom ve bulguların yanı sıra kopma kaynaklı emboliler, kardiyak hemodinamik obstrüksiyon ya da kardiyak fonksiyon kaybı ile prezente olabilir. 

MRG'de miksoid doku T2AG’Ierde tipik olarak yüksek sinyal özelliğindedir, ancak kalsifikasyon ya da hemosiderine bağlı düşük sinyalli alanlar içerebilir. Perfüzyon MRG'de ve geç dönem kontrastlı görüntülerde, içerdiği nekrotik alanlar nedeniyle genellikle non-homojen kontrastlanma gösterir. Kalsifikasyon görülebilir (%16) ancak MRG ile ayırt edilmesi güçtür. Lezyonun dar bir tabanla kardiyak duvara tutunması miksoma tanısını destekleyen bir bulgudur. 

Ayrıcı tanıda ilk sırada kardiyak trombus gelmektedir. Metastaz ve diğer malign tümörler de ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır. Cerrahi rezeksiyon ile tedavi edilirler. Kapak rekonstrüksiyonu gerekebilir. Olgumuzda cerrahi rezeksiyon uygulandı ve histopatolojik olarak miksoma tanısı doğrulandı.

KAYNAKLAR

1. Araoz PA, Mulvagh SL, Tazelaar HD, Julsrud PR, Breen JF. CT and MR imaging of benign primary cardiac neoplasms with echocardiographic correlation. Radiographics 2000; 20: 1303-1319.

2. Claussen CD, Miller 5, Fenchel M, Riessen R, Kramer U. Direct Diagnosis in Radiology: Cardiac Imaging. Thieme (2007).

MR GÖRÜNTÜLERİ