Olgu Arşivi

Schwannoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  32, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Koronal planda T1A - kas yapılarla izointens solid nodüler kitleB. IVKM sonrası koronal FS T1A diffüz kontrast tutulumuC ve D. Koronal ve aksiyel planda STIR görüntüde kitle belirgin hiperintens izleniyor.
 • Yazar

  Alev Dolu
 • Tarih

  12/11/2012

MR BULGULARI

32 yasinda bayan hasta, uyluk posteriorunda hassasiyet – ele gelen kitle.

TARTIŞMA

20 - 50 yaş arasında sık görülür.

Baş - boyun, ekstremite flexor yüzlerinde, gövdede, mediasten ve retroperitonda izlenebilir.

Küçük boyutlu olduğunda asemptomatik iken, lezyon büyüyüp komşu sinir köküne komprese edecek kadar büyüdüğünde parestezi ve ağrı görülür.

Nörofibromatozise eşlik edenlerin dışında genelde soliter izlenirler.

Çoğunlujla 5cm'in altında, iyi sınırlı oval ya da yuvarlar şekilli olurlar.

Mediastende ve retroperitonda büyük boyutlara ulaşabilirler.

Büyüdüğünde hemoraji ve list oluşumu gibi dejeneratif değişiklikler izlenebilir.

T1 ağırlıklı sekanslarda düşük ya da ara instensitede, T2 ağırlıklı sekanslarda belirgin hiperintensite izlenir.

Antony A ve B hücrelerinin rastgele dağılımına bağlı T2 homojen izlenmez.

Kontrast tutulum paterni değişkendir. Hedef şeklinde ortası hiperintens etrafı hipointens tutulum sık görülür. Santralindeki bu tutulum kistlik ya da nekrotik dejenerasyona bağlıdır.

KAYNAKLAR

Kransdorf MJ, Berquist TH. Muscoloskeletal Neoplasm. In Thomas H. Berquist, MRI of the muscoloskeletal system, 5th ed; 2006;853.

MR GÖRÜNTÜLERİ