Olgu Arşivi

Lenfangiom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  50, Yaş kadın
 • Tanı

  Retroperitoneal bölgede sol anterior pararenal alanda yerleşmiş 15x4.5 cm (KKxTR) boyutlu, içerisinde ince septasyonlar seçilen yağ içermeyen –outfaz imajlarda baskılanma seçilmeyen ve postkontrast dinamik serilerde kontrastlanma göstermeyen, lobule konturlu elonge seyirli multiloküler kistik lezyon izlenmektedir.
 • Yazar

  Dr. Fuldem Mutlu
 • Tarih

  07/07/2020

MR BULGULARI

Nonspesifik karın ağrısı nedeniyle yapılan acil US  sonrasında gerçekleştirilen BT incelemede sol anterior pararenal alanda düşük yoğunlukta, homojen görünümde, kalsifikasyon içermeyen, yaklaşık 15x4.5cm (KKxTR)boyutlarında ,iyi sınırlı yer kaplayıcı oluşum saptanan 50 yaşında kadın olgunun

TARTIŞMA

RETROPERİTONEAL KİSTİK LENFANGİOM

 • Sık olmayan kongenital benign tümörlerdir.
 • Lenfatik dokunun gelişimsel bozukluğu sonucu oluşur.
 • Kistik lenfangiomların çoğu baş-boyun bölgesinde görülürken; retroperitoneal lokalizasyon oldukça nadirdir.
 • Uniloküler veya multiloküler kistlerdir.
 • Kistik lenfangiomlar perirenal, pararenal veya pelvik ekstraperitoneal alanda herhangi bir yerde olabilir.
 • Retroperitonda birden fazla kompartmana geçiş yapabilirler.
 • BT’de büyük boyutta, ince duvarlı, multiseptalı kistik mass olarak izlenirler.
 • Bir retroperitoneal kompartmandan komşu kompartmana geçiş ve elonge seyir karakteristiktir.
 • Çok nadiren duvar kalsifikasyonu gösterebilirler.

ÜRİNOMA

 • Ekstravaze olmuş ürinin kronik enkapsüle kolleksiyonudur.
 • Obstruktif ve nonobstruktif sebepler (abdominal travma, cerrahi işlem sırasında toplayıcı sistem hasarı, tanısal girişimler) üriner ekstravazasyona sebep olabilir.
 • Tipik olarak perirenal bölgede yerleşmesine rağmen, üreter hasarına bağlı perirenal bölge inferiorunda farklı lokalizasyonlarda da olabilir.
 • Çoğu hastada orta düzey veya üstünde hidronefroz izlenir.
 • Ürinoma sıvı intensitesinde sıvı kolleksiyonu olarak görülür. Kontrast madde verilmesini takiben progresif kontrastlanma artışı görülüyorsa, kontrastlı ürinin ürinomaya dolum göstermesindedir.

RETROPERİTONEAL PARAGANGLİOM

 • Solid retroperitoneal paragangliomda kistik dejenerasyon da izlenebilir.
 • Sempatik zincirle ilişkili aorta çevresindeki yerleşmiş spesifik nöral krest hücrelerinden kaynaklanır.
 • Sıklıkla katekolamin salınımına bağlı klinik semptomlar ile gelir.
 • Homojen yumuşak doku yoğunluğunda santralinde BT’de düşük attenuasyon alanları izlenir. Nadiren bu tümörler internal hemoraji ve ardından afibröz kapsül formasyonuyla likefaksiyon nekrozu gösterir. T1ag imajlarda hipointens, T2ag imajlarda parlak hiperintens sinyal özelliğinde, tuz- biber manzarası,genellikle kalın duvarlı ve kontrast madde enjeksiyonu sonrası heterojen kontrastlanma gösterirler.

PANKREATİK PSÖDOKİST

 • Çoğunlukla peripankreatik bölgede oval veya yuvarlak şekilli, enkapsüle, kalın duvarlı kolleksiyonlardır.
 • Abdomende, mediastende ve pelviste izlenebilirler.
 • Klinik semptomlar altta yatan enflammatuar pankreatik hasara bağlıdır.
 • Kan ve idrarda artmış amilaz seviyeleri tanı koymada yardımcıdır.
 • Retroperitoneal bölge yerleşimli pankreatik psödokist tanısını koymak, akut pankreatit tablosu varlığında zor değildir.

PSÖDOMİKSOMA RETROPERİTONEİ

 • Psödodomiksoma genelde intraperitoneal kavitede olmasına rağmen, retroperitonda da olabilir.
 • Psödomiksoma retroperitonei appendiks lokalizasyonundaki musinöz lezyon rüptürüne bağlı oluşur.
 • Psödomiksoma retroperitonei deki görüntüleme bulguları pseudomiksoma peritonei ile benzerdir.
 • Komşu yapıları displase eden ve distorsiyona yol açan, kalın duvarlı veya septalı multikistik yer kaplayıcı oluşumlardır.
 • Kurvilineer veya punktat mural kalsifikasyonlar izlenebilir.

AYIRICI TANIDA KISA İPUÇLARI

NEOPLASTİK
 • Kistik lenfangioma- multilokuler,bir veya daha fazla retroperitoneal kompartmanı kateder, asemptomatik
 • Musinous kistadenoma- uniloküler, asemptomatik
 • Kistik teratom- yağ ve kalsifikasyon içermesi, asemptomatik
 • Kistik mezothelioma- multiloküler, abdominal ağrı
 • Mullerian kist-unilokuler veya multiloküler , menstruel düzensizlik için hormon tedavisi alan obez kadınlarda
 • Epidermoid kist-unilokuler ,presakral bölgede, konstipasyon
 • Tailgut kisti-multiloküler,presakral bölgede, malign değişim
 • Bronkojenik kist- subdiafragmatik bölgede, asemptomatik
 • Solid neoplasmda kistik değişiklik;
 • Paraganglioma- genelde kalın duvarlı, hipertansiyon
 • Nörojenik tümör-genelde kalın duvarlı, presakral pelvik retroperitoneum
 • Psödomiksoma peritonei- multikistik kitle,Kalın duvar, septa, kurvilineer kalsifikasyon, klinik; palpe edilebilen kitle, abdominal ağrı
 • Perianal musinöz karsinoma- multikistik kitle, anal bölgeyi çevreleyen, anal fistül öyküsü


NONNEOPLASTİK
 • Pankreatik psödokist- peripankreatik bölge,pankreatit öyküsü,amlaz ve lipaz yüksekliği
 • Nonpankreatik psödokist-kalın fibröz duvar, asemptomatik
 • Lenfosel- yağ içeriğine bağlı alanlar, radikal lenfadenektomi sonrası (perirenal lenfosel sıklıkla posttransplant hastalarında)
 • Ürinoma-Hidronefroz, travma hikayesi
 • Hematom- sıvı içerisinde kanamaya ait değerler izlenebilir ,travma hikayesi

KAYNAKLAR

1) BJR Case Rep. 2018 Mar; 4(3): 20170120.
 
2) Clinical Endoscopy 2013; 46(5): 595-597.
 
3) RadioGraphics 2004;24:1353–1365

4) Radiol Bras 2018; 51 (6):1678-7099.

MR GÖRÜNTÜLERİ