Olgu Arşivi

Fokal nodüler hiperplazi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  40, Yaş kadın
 • Tanı

  Koronal T2 HASTE (a), Aksiyal T2 HASTE (b), Yağ baskılı aksiyal T2 HASTE (c), Difüzyon ağırlıklı inceleme(d) Prekontrast aksiyal planda yağ baskılı T1 ağırlıklı (e) Postkontrast arteryal (f) ve geç (g) fazKaraciğer  segment 2-4’ de T1 ve T2 ağırlıklı sekanslarda izointens, düzgün konturlu lezyon izlenmektedir.Kitle arteryel fazda yoğun homojen kontrastlanma göstermekte olup ilerleyen fazlarda lezyonun soluklaştığı  ve  karaciğer ile izointens hale geldiği dikkati çekmektedir. Kitlede yıkanma saptanmadı.Lezyon merkezinde  T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens skar seçilmekte olup merkezi  skar geç serilerde ekstraselüler kontrast madde ile  boyanma  göstermektedir. 
 • Yazar

  Dr. Fatma KULALI
 • Tarih

  02/07/2018

MR BULGULARI

Üriner şikayetleri nedeniyle abdomen US yapılan 40 yaşında kadın hastada karaciğer kitlesi saptanmış olup, akabinde elde olunan üst batın MR tetkikinde görüntülenen karaciğer  lezyonu mevcuttur.

 

TARTIŞMA

Hepatik Adenom

Oral kontraseptif / anabolik steroid kullanımı, glikojen depo hastalığı, obezite ve metabolik sendromlar risk faktörleridir. Moleküler olarak altı alt gruba ayrılmış olup farklı radyolojik bulgulara sahiptirler.

T1 ağırlıklı sekanslarda hipointens, izointens veya hafif hiperintens görülebilir.

T2 ağırlıklı sekanslarda izointens veya hafif hiperintens izlenirler. Tipik olarak merkezi  skar içermezler.

Arteryel fazda FNH’ a göre daha az olmakla birlikte boyanırlar. Karaciğere özgü ajanlar kullaıldığında hepatobiliyer fazda  tipik olarak hipointens izlenirler.

Etoll bulgusu ( T2 ağırlıklı sekanslarda kitle santrali karaciğer parenkimi ile izointens iken periferinde T2 hiperintens halo seçilmesi) izlenebilir. 

Faz dışı sekanslarda yağ içeriğine bağlı sinyal kaybı görülebilir.

Hemoraji, rüptür ve malign transformasyon riski mevcuttur. Yağ içeriği ve geç serilerde yıkanabilmesi nedeniyle HCC en önemli ayırıcı tanısı olup bu açıdan radyolojik olarak dikkatle değerlendirilmelidir. 

Hepatoselüler karsinom (HCC)

Ağırlıklı olarak  parankim hastalığı zemininde görülen, karaciğerin en sık primer malign tümörüdür.

T1 ağırlıklı sekanslarda izointens, hiperintens veya hipointens izlenebilirler.

T2 ağırlıklı sekanslarda çoğunlukla hiperintens izlenirler.

Arteryel fazda yoğun kontrastlanması ve akabinde yıkanma izlenir. Hepatobiliyer fazda sıklıkla hipointens olarak izlenirler. Parankim hastalığı zemininde gelişen HCC tanısı, LIRADS kriterleri kullanılarak biopsisiz olarak konulabilmektedir.

Yağ içeriği, hemorajik ve nekrotik değişiklikler izlenebilir. Portal ven trombüsü sıklıkla saptanır.

Hemanjiom

En sık benign karaciğer kitlesidir.

1.5 cm altı hemanjiomlarda hızlı homojen arteryal kontrastlanma (flash filling) izlenir.

Arteryel fazda periferik kesintili nodüler kontrastlanma tipik bulgusudur. Santrale doğru kontrastlanması artar. Portal fazda kontrastlanması devam eder, nodüllerdeki boyanmanın kan havuzu ile eş intensitede olması tanıda önem taşır.

T1 ağırlıklı sekanslarda hipointens ve T2 ağırlıklı sekanslarda çoğunlukla belirgin hiperintens sinyaldedirler.

Fokal nodüler hiperplazi

En sık reprodüktif çağdaki kadınlarda görülür.  Olgular asemptomatiktir, farklı sebeplerle yapılan tetkiklerde saptanırlar.

İkinci sık benign karaciğer kitlesidir. 

T1 ağırlıklı sekanslarda hafif hipointens veya izointens görülebilir.

T2 ağırlıklı sekanslarda izointens veya hafif hiperintens izlenirler. 

T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens merkezi  skar içerirler. Merkezi skar geç serilerde ekstraselüler kontrast madde ile boyanır.

Arteryel fazda yoğun homojen kontrastlanırlar. Portal fazda kontrastlanması devam eder. Yıkanma izlenmez.

Karaciğere özgü ajanlar kullanıldığında lezyon karaciğer ile eş boyanma gösterirken merkezi skar hipointens olarak izlenir.


İntrahepatik Kolanjiokarsinom

5.-6. dekatta sık görülür.

T1 ağırlıklı sekanslarda izointens veya hipointens izlenebilirler.

T2 ağırlıklı sekanslarda hipo-izo-hiperintens olarak izlenebilirler.

Arteryel fazda periferal düzensiz rim tarzı kontrastlanma gösterirler, santralleri heterojen hipointenstir. Uydu nodüller ve fibroz içeriğine bağlı kapsül retraksiyonu izlenebilir.

Fibröz içeriğe bağlı olarak geç serilerde artan boyanma izlenir.

KAYNAKLAR

1) Radiographics. 2011;31(6):1529-43. doi: 10.1148/rg.316115527.

2) Radiographics. 2017;37(7):1994-2017. doi: 10.1148/rg.2017170098.

3) American College of Radiology Liver Imaging Reporting and Data System Version 2017. ACR Web site http://www.acr.org/Quality-Safety/Resources/LIRADS.

4) Eur Radiol. 2018. doi:10.1007/s00330-018-5438-7.

5) Radiology. 2011 Oct;261(1):172-81. doi:10.1148/radiol.11110023.

MR GÖRÜNTÜLERİ