Olgu Arşivi

Charcot eklemi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  43, Yaş kadın
 • Tanı

  Sağ humerus baş-boyun düzeyinde ve proksimal metadiyafizer bölgede T1A görüntülerde hipointens, T2A görüntülerde hiperintens sinyal özelliğinde, İVKM sonrası ince periferal kontrastlanma gösteren, kortikal destrüksüyonun eşlik ettiği, düzgün konturlu, multipl litik alanlar izlendi. Ayrıca omuz ekleminde sinoviyal kalınlaşma ve kontrastlanmayla birlikte, lateralde yumuşak dokuda geniş boyutlu sıvı kolleksiyonu izlendi.
 • Yazar

  Dr. Burcu Savran Dr. Elif Aktaş
 • Tarih

  02/07/2019

MR BULGULARI

Sağ omuzda giderek artan şişlik ve ağrı şikayetiyle gelen 43 yaşında kadın olgu.

1) Sağ omuz ön-arka grafi (a)

2) Sağ omuz MRG

3) T1A koronal (b)

4) Yağ baskılı T2A koronal (c)

5) Gradient eko aksiyal (d)

6)Postkontrast yağ baskılı T1A aksiyal (e)

7)Postkontrast yağ baskılı T1A koronal (f)

TARTIŞMA

Charcot eklemi


- Nöropatik eklem veya Charcot (nöro/osteo)artropati olarak da adlandırılır.

- Anormal ağrı duyusu ve propriyosepsiyonla ilgili progresif destrüktif eklem hastalığıdır.

- Diyabet, siringomiyeli, sifiliz ve diğer nöropatiler etiyolojiler arasındadır.

- Radyolojik bulgular, osteoartrit, enfeksiyon ve tümörle karışabilir.

- Radyolojik olarak hipertrofik ve atrofik patern görülebilir. Hipertrofik paternde, eklem destrüksüyonu, fragmantasyon, oseöz skleroz, osteofit formasyonu görülürken; atrofik paternde, oseöz rezorpsiyon, cerrahi ampütasyon görünümü, geniş boyutlu efüzyonlar görülmektedir.

- Atrofik patern, daha çok yük taşımayan üst ekstremite eklemlerinde görülür.

Osteomiyelit

- Enfeksiyonun kemiğe ulaşımı hematojen, direkt ekilim veya komşuluk yolu ile olabilir. Bunlardan en sık görülen hematojen yolla bulaştır ve genelde etken mikroorganizma S. aureus’dur. Osteomiyelitin akut, subakut ve kronik dönemleri vardır.

- Uzun kemiklerin metafizleri zengin kanlanması ve yavaş akıma sahip olması nedeni ile bakterilerin ilk yerleşim yeridir.

- En duyarlı yöntem MRG’dir. Akut osteomiyelit, MRG’de kemik iliğinde ödem benzeri sinyal değişiklikleri ve kontrastlanma ile kendini gösterir.

- Enfeksiyonun ilerlemesiyle fokal kortikal harabiyet (kloaka), enfekte kemiğin korteksinin komşuluğunda periost reaksiyonu/yeni kemik oluşumu (involukrum), nekrotik kemiğin sağlam kemikten ayrılması (sekestrum) ve komşu yumuşak dokuda sinüs/fistül formasyonu ile apseler görülebilir. 

- Brodie apsesi subakut osteomiyelitin en sık görülen formudur. Genellikle uzun kemiklerin metafizlerinde, sklerotik ince duvarla çevrili iyi sınırlı lezyonlar olarak görülür.

- Kontrastsız T1 ağırlıklı görüntülerde lezyon çevresinde hiperintens halkanın görülmesi ile karakterize olan “penumbra işareti” subakut-kronik enfeksiyonun tümörlerden ayrımında oldukça spesifik bir bulgudur.


Kondrosarkom

- Kemiğin üçüncü sıklıkta görülen malign tümörüdür. Uzun kemikte, metafizde veya meta-diyafizde yerleşir, epifize doğru büyüme eğilimdedir.

- Erkeklerde 4-5. dekatlarda daha sıktır.

- Kötü sınırlı multilobule osteolitik alan içinde halka-yay biçiminde matriks mineralizasyonu, kortikal düzensizlik, endosteal çanaklaşma, kortekste kalınlaşma veya harabiyet, periosteal yeni kemik oluşumu ve eşlik eden yumuşak doku kitlesi görülebilir.

- MRG’ de T1A serilerde lobuler heterojen hipointens, T2A serilerde heterojen hiperintens sinyal özelliğinde, sinyalsiz kalsifikasyonlar ve hiperintens periferik kontrastlanan yumuşak doku kitlesi mevcuttur. 


Dejeneratif osteoartrit
 

- Başta kıkırdak olmak üzere eklemi oluşturan bütün yapıları etkileyen ilerleyici, inflamatuvar olmayan eklem hastalığıdır. 

- Tanısı klinik ve radyolojik bulgular ile konulmaktadır.

- Radyolojik yöntemlerden direkt grafiler tanı ve tedavide en çok kullanılan yöntemdir. Bunun yanısıra, manyetik rezonans (MR) görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, tanı, hasarın saptanması, tedavinin etkinliğini ölçme ve protez gerekliliğine karar vermede yol göstermektedir.

- Eklem aralığında fokal daralma, santral erozyonlar, osteofitler, subkondral kist, skleroz, nonuniform kıkırdak kaybı görülür.


İnflamatuar osteoartrit

- Direkt grafi; tanı ve eklem hasarının takibinde kullanılan temel inceleme yöntemi olmakla birlikte, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi (US) özellikle hastalığın erken dönem bulgularının değerlendirilmesinde yararlı görüntüleme araçlarıdır. 

- Doğru tanıya ulaşabilmek için tutulumun dağılımı (mono ya da poliartiküler, simetrik ya da asimetrik, proksimal ya da distal, eşlik eden aksiyel iskelet tutulumu, eşlik eden entesopati), yumuşak doku şişliği, eklem mesafesinde daralma, kıkırdak ve subkondral kemik erozyonları, subkondral kist oluşumu, kemik ankiloz, kapsül ve ligaman laksitesi, deformite, subluksasyon, dislokasyon, kırık, fragmantasyon, yeni kemik oluşumu, kalsifikasyon,  osteoporoz gibi pek çok görüntüleme bulgusu değerlendirilmelidir. 

Kalsiyum Hidroksiapatit Kristal Depo Hastalığı

- Kalsiyum pirofosfat dihidrat (CPPD) kristallerinin eklem içinde birikmesidir.

- En sık omuz eklemi çevresindeki kapsüler, tendinöz, ligamantöz ve bursal dokular tutulur. 

- Rotator kılıf ve subakromial-subdeltoid bursada, bulut benzeri kalsifikasyonlar kalsiyum hidroksiapatit kristal birikimi izlenir. 

- En sık supraspinatus tendonu olmak üzere tüm rotator kılıf tendonları, biseps tendonu ve omuz çevresi diğer tendonlarda kalsifikasyon oluşturabilir. 

- Milwaukee omuzu sendromu olarak tanımlanan özel bir artropatide, bu kristal birikimleri yanı sıra kemik ve kıkırdak yıkımı ile birlikte rotator kılıf bütünlüğünde bozulma izlenir.

KAYNAKLAR

1. Neuropathic arthropathy of the shoulder mimicking soft tissue sarcoma. Kenan S, Lewis MM, Main WK, Hermann G, Abdelwahab IF. Orthopedics. 1993 Oct;16(10):1133-6. 

2. A destructive shoulder arthropathy. Ouhadi L, Gaudreault M, Mottard S, Gillet P. Rev Med Liege. 2016 Feb;71(2):71-7.

3. Neuropathic arthropathy of the shoulder (Charcot shoulder). Cullen AB, Ofluoglu O, Donthineni R. MedGenMed. 2005 Feb 3;7(1):29. 

4. Teaching Neuroimages: The Charcot shoulder: Chiari malformation with syringomyelia associated with arthropathy. Bocca LF, Tonholo Silva TY, Ejnisman B, Pedroso JL, Barsottini OG. Neurology. 2017 Jul 25;89(4):e38-e39.

5. Clinical images: Syrinx-induced Charcot shoulder. Turkiewicz AM, Kerr G. Arthritis Rheum. 2004 Jul;50(7):2380. 

6. Neuropathic osteoarthropathy: Diagnostic dilemmas and differential diagnosis. Jones EA, Manaster BJ, May DA, Disler DG. Radiographics. 2000; 20: 279-293.

MR GÖRÜNTÜLERİ