Olgu Arşivi

Tarsal (talokalkaneal) Koalisyon

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  49, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1: Sagittal düzlemde STIRResim 2: Sagittal düzlemde T1AGResim 3: Koronal düzlemde STIRResim 4: Aksiyal düzlemde T1AGResim 5: Sagittal düzlemde STIRResim 6: Sagittal düzlemde T1AGResim 7: Koronal düzlemde STIRResim 8: Aksiyal düzlemde T1AG İlk olguda su btalar eklem orta fasette (sustentakulum tali seviyesinde) eklem mesafesinde belirgin daralma ve düzensizlik ile birlikte karşılıklı yüzlerde sub ko ndraI sklerozun da eşlik ettiği ödem atöz sinyal değişiklikleri mevcuttur (beyaz oklar). İkinci olguda aynı seviyede talus ve kalkaneus arasında kemik iliği devamlılığı izlenmektedir (sarı oklar). Bu olguda “talar beak" bulgusu da mevcuttur (Resim 6C'de kırmızı ok).
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  15/04/2013

MR BULGULARI

Agri sikayeti olan 49 yasinda kadin ve 33 yasinda erkek, iki ayri olguya ayak bilegi MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Tarsal koalisyon ayağın orta ya da arka bölümünde iki ya da daha fazla kemik arasında birleşmeyi ifade eder. Böyle bir birleşme romatoid artrit, travma ya da cerrahi sonrası gibi edinsel nedenlerle de oluşabilm ekle birlikte tarsal koalisyon terimi genellikle gelişimsel anomaliyi ifade etmektedir. Konjenital olmakla birlikte hastalar genellikle adolesan dönemde tanı almaktadır. En sık kalkaneonaviku lar ve talokalkaneal koalisyon görülürken, talonavikular ve kalkaneoku boidal koalisyon daha nadirdir.

Tarsal koalisyon osseöz (sinostoz), kartilajenöz (sinkondroz) ya da fibröz (sindesmoz) tipte olabilir. Osseöz tarsal koalisyonun tanınması daha kolaydır. MRG özellikle nonosseöz (fibroz ve kartilajenöz) tarsal koalisyonun saptanmasında yararlıdır. MRG'de osseöz koalisyon kemik iliği sinyalinin devamlılığı şeklinde izlenir. Fibröz ve kartilajenöz koalisyonda eklem yüzleri oldukça yakın olup kartilajenöz koalisyonda eklem mesafesinde T2AG'lerde sıvı/kartilaj intensitesi izlenirken, fibröz koalisyonda bu düzey T1 ve T2AG'lerde ara/düşük sinyal özelliğindedir. Eklem yüzlerinde düzensizlik ve subkond ral reaktif kemik iliği değiş iklikleri (ödem / skleroz) fıbro kartilajenöz koalisyona sıklıkla eşlik eder ve tanıda yardımcıdır. Talokalkaneal koalisyonun sekonder bulgularından talar sivrileşme (talar beak sign) M RG ile de gösterilebilir.

KAYNAKLAR

1. Newman JS, Newberg AH. Congenital tarsal coalition: mu ltimodality evaluation with emphasis on CT and MR imaging. Radiographics 2000; 20:321-332.

2. Hosn SS, Am ini B. Tarsal coalition. Radiopedia.org

MR GÖRÜNTÜLERİ