Olgu Arşivi

Hipertrofik Olivar Dejenerasyon

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  58, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1 & 2: Medula oblongata ağ anterolaerdde, T2 ve FLAIR seka'ıslarda hiperintens hafif ekspansivon göseren lezyon izlenmektedir.  Resim 3: T2 ağırlıklı kesitte mezensefalon dorsal'nde hipointensite, bu alanın antralinde hiper htensgörünümde, muhtemel eski hemorajk enfarkt abnı. Resim 4: Gradient eko sekansta kronik kan ürünlerine bağlı hipointensite daha bel'rgin.
 • Yazar

  Kamil Karaali
 • Tarih

  05/11/2012

MR BULGULARI

58 yasinda hipertansiyonu olan ve tremor sikayetiyle basvuran hastaya beyin MRG tetkiki yapildi.

TARTIŞMA

Hipertrofik Olivar Dejenerasyon

Hipertron Olivar Dejenerasyon; dentat nükleus , kırmızı nükleusve inferior olivar nü kleustan oluşan 'Guillain ve Mollaret üçgeni' denilen alanın iskemik, travmatik, neoplastik veya vasküler nedenli hasarlanması sonucu ortaya çıkar. Bu oluşumlar birbirleriyle superior serebellar pedinkül, santral tegmental traktusve inferior serebellar pedin kül aracılığı ile bağlantılıdır. Bu yapı istemli hareketlerin yapılmasını sağlayan refleks arkının bir kom po nentidir. Hipertrofik Olivar Dejenerasyon transsinaptik dejen erasyo nun nadir görülen bir formu olup atrofi yerine hipertrofiyle presente olan tek dejenerasyon tipidir.

Klinik olarak palatal myoklo nus, oküler myo klon us ve tremor ile ortaya çıkar. Palatal myo klonus olarak bilinen palatal tremor tipik bulgu olup yumuşak damakta ritmik , istemsiz hareketler şeklindedir. Primer lezyon tegmentum ile sınırlı olu rsa olivar hipertrofi ipsilateral olur. Primer lezyon dentat nükleus ya da superior serebellar pedin külde olursa olivar dejenerasyon kontrlateral gelişir. Hem dentat nükleus hem de tegmentumu içeren lezyonlarda olivar dejenerasyon bilateral olur  Bizim hastamızda sağda daha belirgin olmak üzere bilateral pons tegm entum unda ve mezensefalon sağ kesimde gradient eko sekanslarda, geçirilmiş eski hemorajik enfarkta bağlı hipointens alanlar ve sağda ipsilateral olivar nükleusta hipertrofi izlenmektedir.

KAYNAKLAR

1. Kitajima M, Korogi Y, Shimomura O et al. Hypertrophic olivary degeneration: MR imaging and pathologic findings. Radiology 1994;192:539-43.

2. Grossman R, Yousem D: Nöroradyoloji ,Güven; 2009: 400.

3. Goyal M, Versnick E,Tuite P: Hypertrophic olivary degeneration: metaan alysis ofthe temporal evolution of M R findings.AJNR Am J Neuroradiol.2000 Jun-Jul;21(6):1073-7.

MR GÖRÜNTÜLERİ