Olgu Arşivi

Kranyal Kist Hidatik

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  16, Yaş erkek
 • Tanı

  A. T2AB. PDAC. T1A aksiyal kesitler ve postkontrast T1AD. askiyalE. Koronal kesitlerde sol serebral hemisferde geniş yer kaplayan düzgün sınırlı homojen içerikli tüm sekanslarda BOS ile izointens kontrast tutmayan çevre ödemi olmayan kistik kitle izleniyor. Korteks kitle lateralinde oldukça incelmiş. Kitlenin parankime lateral ventriküle belirgin basısı orta hatta sağa belirgin şift izlenmekte.
 • Yazar

  Ayşegül Oygen
 • Tarih

  07/07/2011

MR BULGULARI

16 yasinda, erkek olgu, son 1 aydir gittikçe artan basagrisi, bulanti ve yeni baslangiçli epileptik nöbet klinigi ile geldi. Ates saptanmayan olgunun PA-Akciger grafisi, tüm batin USG’si ve kan biyokimya testleri normaldi.

TARTIŞMA

- Etken; Enchinococcus granulosus

- Konvulzyon, artmış intrakranyal basınç ve fokal nörolojik defisitlerle ortaya çıkar

- Kist hidatik olgularının %60'ında karaciğer, %25'inde akciğerde, %2.5'inde kranyal lezyon saptanır

- Kranyal hidatidozis; genellikle tek büyük boyutlu iyi sınırlı ince duvarlı kist

- Sıklıkla parietal lob yerleşimli

- Çevresel kontrast tutulumu veya ödem görülmez

- İçerisinde skoleksler ve skoleks kümeleri (hidatid kum) görülebilir.

- "kız kistler" diyagnostik perkutan drenajdan sonra gelişebilir

- operasyondan sırasında rüptür-ciddi enflamatuar reaksiyon, anaflaksi gelişebilir.

Ayırıcı tanı;

Konrtast tutmayan kranyal kistler:

- Araknoid kist, Epidermoid: Ekstra-aksiyel yerleşimli, epdermoid FLAIR'da BOS gibi sinyal kaybı göstermez.

- Porensefalik kist: Gliotik alanla çevrelenmiş, ventrikülle ilişkili, yer kaplayıcı etkisi olmayan kistik alan, travma, iskemi öyküsü

- Nöroenterik kist: naidr, genelde spinal kord ve posterior fossa yerleşimli

- Nöroglial kist (gliopendim) kist: nadir, bası etkisi ve boyutları hidatid kist kadar belirgin değil, sıklıkla frontal lob yerleşimli

Kontrast tutulumu gösteren kistik lezyonlar:

- Abse: T2 serilerde hipointens düzgün duvar özelliği, duvarda belirgin kontrast tutulumu çevresel ödem

- Nörosistiserkoz: Veziküler evrede ılımlı, kolloidal veziküler ve granular noduler evrede kontrastlanan kalın duvar, kontrastlanan noduller halinde izlenen skoleksler, veziküler evre sonrasında çevresel ödem ve geç nolduler evrede kalsifikasyon

- Pilositik astrositom: çocukluk çağı ve genç yaş grubundai mural nodulu olan ve çevresel kontrastlanan kistik kitle

Kistik GBM, metastatik lezyon: Kontrast tutan, kalın ve düzensiz duvar özelliği belirgin çevresel ödem.

KAYNAKLAR

1) Anne G. Osborne. Diagnostic Imaging. 1st Ed. Utah: Amirsts. 2004. 7;8-41, 8; 52-60.

2) Tuzun M, Aaltinors N, Arda IS, Hekimoğlu B. Cerebral hydatid diseas CT and MR findings. Clin Imagign 2003; 26:353-7

3) Bukte Y, Kemaloglu MS, Nazaroglu Y, Ceviz A, Simssek M. Cerevral hydatid disease: CT and MR imaging findings. Swiss Med Wkly 2004; 134:459-467.

MR GÖRÜNTÜLERİ