Olgu Arşivi

Kronik Hoffa Sıkışma Sendromu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  63, Yaş kadın
 • Tanı

  Direkt grafilerde diz eklemi ile süperpoze kemik yoğunluğunda yaklaşık 2x2.5cm boyutunda lezyon izlenmektedir. Lezyonun kemik yapılarla bağlantısı yoktur. Diz eklem köşelerinde osteofitler, medialde eklem aralığında daralma ile karakterize dejeneratif değişiklikler vardır.BT’de femorotibial eklemde infrapatellar yağ içinde ossifik bir lezyon olduğu görülmektedir.MRG’de de infrapatellar yağ yastığı içinde, kemik ile benzer sinyal özelliğinde ve kontrastlanmayan lezyon izlenmektedir.Lezyon çevresinde reaktif-inflamatuar ince kontrastlanma vardır.
 • Yazar

  Dr. Banu ALICIOĞLU
 • Tarih

  03/09/2018

MR BULGULARI

63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.

Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her iki diz ön-arka grafi (b) / BT (c) / STIR koronal (d) / T1 koronal (e) / +Gd T1 yağ baskılı sagital (f)

TARTIŞMA

Serbest kemik cisim


- Eklem boşluğu içindeki kondral, osseöz veya osteokondral fragmanlardır.

- Sinovyal eklemlerde hyalin kıkırdak kaplı kemik yüzlerden veya sinovyumla çevrilmiş kapsülden kaynaklanır. Sinovyumdan beslenerek büyüyebilirler.

- Eklemde serbest hareket eden kemik cisimler kilitlenme, hareket kısıtlılığı, ağrıya sebep olabilir. Sinovyal reses veya bursaya sıkışmış cisimler asemptomatik olabilir (Olgumuzda da popliteus tendonu bursasında izlenmektedir).

- Eklemde tekrarlayan iç düzensizlikler kronik semptomlara veya erken osteoartrite sebep olabilir. 

- Radyolojik olarak kalsifikasyon içeriğine göre değişken sinyal ve dansite özelliğinde eklem boşluğu içinde saptanabilirler. 

Sinovyal kondromatozis (Primer)

- Eklem, bursa veya tendon kılıfında sinovyumdan kaynaklanan kondral nodüllerin büyümesi ile karakterize benign neoplastik hastalıktır. Nodüller büyüyerek sinovyumdan kopabilir.

- 4-5.dekatta görülür.

- Radyografik olarak benzer boyut ve şekilde dağınık çok sayıda eklem içi kalsifikasyon izlenir. Kalsifikasyonların halka ve ark şeklinde olması tipiktir.

- MRG’de lezyonların mineralizasyonuna göre T1’de ara, T2’de yüksek sinyalli ve kalsifikasyona bağlı düşük sinyalli izlenir.  Blooming artefaktı olabilir.

- Mineralize olmamış lezyonlar BT’de yüksek su içerikli izlenir.

- Sekonder kondromatozis ileri yaşta, dejeneratif artrit zemininde ortaya çıkar; fragmanlar daha az sayıda ve daha büyüktür.

Pigmente villonodüler sinovit

- Sinovyum, bursa ve tendon kılıfının benign proliferatif hastalığıdır.

- Orta yaş hastalığıdır.

- Eklemde ağrı, şişlik ve disfonksiyon şeklinde ortaya çıkar.

- Sıklıkla büyük eklemlerde monoartiküler tutulum vardır. %80 sıklıkta diz eklemi tutulur.

- Radyografilerde kan içeriğine bağlı yüksek yoğunluklu eklem sıvısında artış olarak izlenebilir. Eklem yüzlerinde erozyon olabilir. Kalsifikasyon seyrektir. 

- MRG’de sinovyumda T1 ve T2 hipointens nodüler lezyonlar, GRE sekansında manyetik duyarlılık (blooming) artefaktı izlenmesi karakteristiktir.

- Malign transformasyon seyrektir.

Kronik Hoffa sıkışma sendromu

- Ekstansiyon esnasında femur ve tibianın arasındaki yağ yastığının inflamasyonu sonrası gelişir.

- Ekstansiyon mekanizmasındaki anormalliğe bağlı olduğu düşünülmektedir.

- Akut travma, mikrotravma veya tekrarlayan rotasyon-ekstansiyonlardan sonra ortaya çıkar.

- Yağ hipertrofisi, kanama, akut inflamasyon, nekroz, fibrozis ve hatta ossifikasyona sebep olur.

- Genç kadınlarda sıktır, merdiven inip çıkmada ağrıya sebep olur.

- Erken evrede en önemli bulgusu, MRG’de ödem ve fibrozisin izlenmesidir. Tanı için konvansiyonel sekanslar yeterlidir.

- Radyografide kronik süreçte infrapatellar yağdaki kalsifikasyonun  izlenmesi  tanı için yeterlidir.

- Tedavisi konservatiftir, yanıt olmadığı durumlarda  artroskopik rezeksiyon yapılabilir.

Sinovyal sarkom

- Genç yetişkinlerde 3. sıklıkta görülen yumuşak doku sarkomu

- Ele gelen, yavaş büyüyen, sıklıkla ağrılı kitle şeklinde ortaya çıkar. Diz çevresinde en sıktır.

- Primitif mezenkimal hücrelerin sinovyal hücrelere benzeyen ayrımlaşması sonucu ortaya çıktıkları düşünülür.

- Radyografi ve BT’de eklem çevresinde kalsifikasyon içerikli yumuşak doku kitlesi izlenebilir.

- MRG kitlenin  lokal evrelemesinde faydalıdır. Bulguları patognomonik değildir. 

- Kistik-nekrotik içerikli ve kalsifikasyon ile fibrozise  bağlı sinyalsiz alanlar içeren diffüz, heterojen veya kontrastlanma gösteren kitleler şeklinde karşımıza çıkar.

- Küçük kitleler nispeten iyi sınırlıdır, ama genellikle de büyük boyuttadırlar.

- Kitle içinde kanama sıktır buna bağlı sıvı-sıvı seviyeleri izlenir.

- Lokal rekürrens ve metastaz sıktır.

KAYNAKLAR

1. Larbi A, Cyteval C, Hamoui M ve ark. Hoffa’s disease. A report of 5 cases. Diagnostic and Interventional Imaging 2014; 95:1079-1084

2. Bianchi S, Martinoli C. Detection of loose bodies in joints. Radiologic Clinics. 1999; 37: 679-690.

3. Murphey M, Vidal J, Fanburgh-Smith J ve ark. Imaging of synovial chondromatosis with radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2007;27:1465-1488.

4. Garner HW, Ortiguera CJ, Nakhleh RE. Pigmented villonodular synovitis. Radiographics. 2008; 28:1519-1523.

5. Bakri A, Shinagare AB, Krajewski KM ve ark. Synovial sarcoma: Imaging features of common and uncommon primary sites, metastatic patterns, and treatment response. AJR, 2012;199: W208-215.

MR GÖRÜNTÜLERİ