Olgu Arşivi

Hemanjiyom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  57, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim Altyazıları:A. Koronal planda STIR görüntüB. Koronal planda prekontrast ve postkontrast TlAGC. Aksiyal planda prekontrast ve postkontrast TlAG Sakrumda yerleşim gösteren, STIR sekansta belirgin hiperintens ekspansil özellikte kitle lezyonu, prekontrast TlAG'lerde hipointens izlenmekte ve IV Gad enjeksiyonu ile belirgin derecede kontrastlanmaktadır. Aksiyal kesitlerde posteriorda korteks devamlılığı net izlenememekte ve spinal kanala doğru lezyonun uzanımı ayırt edilmektedir (oklar).
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  19/11/2012

MR BULGULARI

57 yasinda kadin hastaya lumbosakral MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Vertebral hemanjiyomlar vertebra gövdesinden kaynaklanan benign vasküler tümörler olup genellikle rastlantısal olarak saptanırlar. Erişkin popülasyonda görülme sıklığı %10-15 olup erkeklerde daha sıktır ve tipik olarak 4.-S. dekatlarda görülür. Tipik olarak Tl ve TZAG’Ierde hiperintens yağlı stromaya sahiptirler ve belirgin kontrastlanma gösterirler. Yağ dokudan fakir hemanjiyomlar ise TlAG'Ierde hipointens/izointens izlenirler ve diğer lezyonlardan ayrımı güç olabilir. Agresif (malign) hemanjiyomlar genellikle yağdan fakirdir; patolojik fraktür ve epidural uzanım sık görülür.

Olgumuzda histopatolojik olarak hemanjiyom tanısı doğrulanmıştır.

KAYNAKLAR

1. Weerakkody Y, Gaillard F, et al. Primary intraosseous haemangioma. Radiopedia.org

2. Brant-Zawadzki M, Moore KR, et al. Diagnostic imaging, Spine. Amirsys; 2004: lV-1-14.

MR GÖRÜNTÜLERİ