Olgu Arşivi

Mukoepidermoid karsinom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  69, Yaş erkek
 • Tanı

  - Solda submandibuler bez düzeyinde, submandibuler bezi posteriora iten, platisma kasının altında yaklaşık 5 cm boyutunda kitlesel lezyon mevcuttur.- Kitle lezyonu büyük olup iyi sınırlı, lobule konturlu ve heterojen  kontrast tutmaktadır. İçerisinde kontrast tutmayan kistik-nekrotik alanlar izlenmektedir. 
 • Yazar

  Dr. Bahar ATASOY, Dr. Ayşe ARALAŞMAK
 • Tarih

  04/12/2018

MR BULGULARI

Çenede şişlik şikayeti nedeniyle yapılan boyun MRG incelemesinde sol submandibuler loj yerleşimli 5 cm boyutunda kitlesel lezyon saptanan 69 yaşında erkek olgu.

a) Mucoepidermoid karsinom

b) Adenoid kistik karsinom    

c) Pleomorfik adenom

d) Warthin tumor

e) Acinic cell carcinoma

TARTIŞMA

Mukoepidermoid karsinom


- Tüm türürük bezi tm’lerinin %2.8-15.5’i

- Major tükürük bezlerinin %1-10, minör tükürük bezlerinin %6.5-41’i

- Parotid gland yerleşimli en sık malign tm

- Mukoepidermoid karsinomlar en sık 35-65 yaş grubunda

- Çocukluk çağı en sık malign tükürük bezi tm

- Görüntüleme bulguları tm grade’i ile ilişkili

- Düşük grade tm benign mikst tm’ler ile benzer bulgulara sahip; düzgün sınırlı ve genellikle kistik komponent (+) solid komponentte kontrast (+) ve bazen kalsifikasyon (+)

- Yüksek grade tm düzensiz sınırlı, solid görünümlü ve lokal infiltre

- Düşük grade tm de kistik komponent sıvı sinyal intensitesinde ve solid komponentte heterojen kontrast (+)

- Yüksek grade tm de kistik komponent nadir ve T2 A hipointens

- Yağ baskılı postkontrast T1A inceleme ile perinöral invazyonu değerlendirmek amacı ile kranial sinirleri görüntülemek önemli

Warthin tm ( lymphomatous papillary cystadenomas)

- Benign, düzgün sınırlı tükürük bezi tm

- Lenfoid orijine sahip ve en sık parotid gland yerleşimli

- %20 olguda bilateral ve multifokal, multipl parotid solid kitlelerin en sık neoplastik sebebi

- Pleomorfik adenom sonrası en sık benign parotid tm ve tüm parotid tm’lerin %10’u

- 6. dekad ve erkeklerde sık , en sık prezentasyon parotid bezinde ağrısız şişlik

- BT; düzgün sınırlı parotid yüzeyel lob veya kuyruk yerleşimli heterojen solid kistik kitle, kalsifikasyon (-), orta derecede kontrast (+) , mural nodül varlığı tanıyı desteklemekte , bilateral olma eğilimi

- MRG ; T1A düşük-orta sinyal, kist içi kolesterol komponent (+) ise fokal yüksel sinyal , T2A heterojen değişken sinyal özelliği

- USG; oval düzgün sınırlı, içerisinde multipl irregüler küçük kistik alanlar, >5 cm tm’lerde kistik komponent daha büyük olma eğilimli, bazı vakalarda tama yakın kistik materyalden oluşmakta, genellikle hipervasküler

- Diğer tükürük bezi tm ile karşılaştırıldığında yüksek oranda kistik değişiklikler gösterme eğiliminde (%30)

Pleomorfik adenom (benign mixed tumours (BMTs))

- En sık tükürük bezi tm (tüm tükürük bezi tümörlerinin %70-80’i)

- Orta yaş olgularda sık, radyasyon maruziyeti gelişimi için risk faktördür

- En sık parotid bez yerleşimli(%84) ve yüzeyel lob yerleşim sık, diğer küçük bezlerde nadir olmakla beraber tüm bezlerin en sık bening tümörüdür

- Parotid bezinin derin lobundan ve parafarengeal tükrük bezi kök hücrelerinden köken alıp parafarengeal kitle olarak görülebilir

- USG de hipoekoik düzgün sınırlı kitle

- BT incelemede düzgün sınırlı veya lobule konturlu, homojen görünümde, sferik kitle şeklinde prezentasyonu en sık, büyük boyutlu olduğunda nekroz odakları içeren heterojen görünüm, küçük kalsifikasyon odakları sık K

-Küçük boyutlu olduğunda kontrastlanma belirgin ancak büyük boyutlu kitlelerde kontrastlanma daha az belirgin ve geç kontrast tutulumu gösterebilmekte

- MRG; düzgün konturlu, homojen, küçük boyutlu kitle tipik görünüm, büyük tümörler heterojen

-T1A genellikle düşük sinyal, T2A genellikle belirgin yüksek sinyal (özellikle miksoid tipte), bazen fibroz kapsülü gösteren T2 düşük sinyalli rim ile çevrili olabilir

-Postkontrast genellikle homojen kontrast tutulumu

Adenoid kistik karsinoma

- Minör tükürük bezi yerleşimli en sık malign tm ve parotid gland yerleşimli en sık 2. malign tm

- Genellikle minör tükürük bezi kaynaklı (%55)

- Lokal agresif, perinöral yayılım sık

- MRG’de; T1 hipo-izointense, T2 minimal hiperintense ancak yüksek grade tm’lerde T2 sinyali artmakta, postkontrast serilerde homojen kontrast tutulumu

- Düşük grade adenoid kistik karsinomlar daha düzgün sınır gösterir iken yüksek grade olanlar düzensiz sınırlıdır. Tüm subtiplerde homojen kontrastlanma izlenmektedir.

- 7. KN aracılığı ile perinöral yaylım , MRG ile değerlendirilmeli 

Acinic Cell Carcinoma

- Nadir malign neoplazm (tükürük bezi tümörlerinin %1-3’ü)

- Genellikle parotid gland yerleşimli (%81-98), bilateral ve multisentrik olabilmekte

- Görüntülemem bulguları nonspesifik, pleomorfik adenom ve Warthin tm ile karışabilir

- BT’ de santal nekroz ile uyumlu hipodense alan ve irregular boyanan solid komponent

- MRG bulguları nonspesifik, T2 hiperintense kistik nekrotik komponent (+), solid komponentte minimal T2 hiperintensite, düzgün sınır, kontrast tutan irregular solid komponent (+) 

KAYNAKLAR

1) Kato H, Kanematsu M, Mizuta K et-al. Carcinoma ex pleomorphic adenoma of the parotid gland: radiologic-pathologic correlation with MR imaging including diffusion-weighted imaging. AJNR Am J Neuroradiol. 2008;29 (5): 865-7

2) Yousem DM, Kraut MA, Chalian AA. Major salivary gland imaging. Radiology. 2000;216 (1): 19-29

3) Head and Neck Cancer Imaging. Springer. ISBN:3642178685

4) Bron LP, Traynor SJ, McNeil EB et-al. Primary and metastatic cancer of the parotid: comparison of clinical behavior in 232 cases. Laryngoscope. 2003;113 (6): 1070-5

MR GÖRÜNTÜLERİ