Olgu Arşivi

Hipotiroidili olguda derin ven thrombozu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  13, Yaş kadın
 • Tanı

  Özgeçmişinde Prenatal, natal ve postnatal öykü: özellik yok Nörolojik gelişim basamakları: olağan Kronik hastalık öyküsü: yok İlaç veya travma öyküsü: yok Anne baba arasında akrabalık: yok 8 Y, E kardeşi sağlıklı Anne: 14 yaşında guatr tanısı-15 yaşında guatr ameliyatı-Levotiroksin kullanmakta Resim 1 A-E: Aksiyel DWI (A) ve ADC (B) haritalamada sol parietal periventriküler yerleşimli mm rik boyutda parankimal diffüzyon kısıtlaması izlenmektedir. Axial T2 ağırlıklı kesitlerde (C, D) solda basal ganglionlarda ve talamusta ödematöz T2 hiperintens sinyal değişiklikleri izlenmektedir. Solda basal ganglia ve talamustaki izlenen sinyal değişiklikleri arter sulama alanına uymamaktadır ve difüzyon kısıtlaması eşlik etmemektedir. Aksiyel SWI(E) görüntülmede galen ven ve solda internal cerebral ven belirgin hipointens izlenmektedir. Thrombozu telkin etmektedir.Resim 2 A-B: Kontrastlı MR venografi incelemesinin sagital MIP görüntülerinde (A) de inferior sagital sinüs, internal serebral ven ve galen veni izlenmemektedir. MR angiografi incelemesinde (B) Willis polygonunu oluşturan arteriyel vasküler yapılar intakttır.Resim 3 A-B: Tedavi sonrası kontrastlı MR venografi incelemesinin sagital MIP görüntülerinde (A) inferior sagital sinüs, internal serebral ven ve galen veni izlenmektedir. Aksiyel T2 ağırlıklı görüntüde solda basal ganglia ve talamustaki izlenen venöz konjesyona sekonder gelişen ödematöz sinyal değişiklikleri tümüyle rezolüsyona uğramıştır.
 • Yazar

  Ayşe Aralaşmak
 • Tarih

  02/03/2015

MR BULGULARI

1 gündür şiddetli baş ağrısı şikayeti var olan 13 y kız olgu voleybol oynarken bilinç kaybı olmaksızın aniden dizlerinin üzerine düşme, ayağa kalkamama ve yürüyememe.

TARTIŞMA

Ven thrombozlarında erken tanı kalıcı sekel kalmaması açısından önemlidir. Derin ven thrombozları  serebral ven thrombozlarının %16'sını oluşturmaktadır. KIBAS bulguları ile presente olgu çok hızlı bir şekilde komaya girebilir. Genelde ensefalitleri taklit eder. Talamik ödem ilk bulgusudur. Daha sonra sinyal değişiklikleri derin gri cevhere ve derin beyaz cevhere uzanır. Talamik ödem CT vakalarının %76, MR vakalarının %86'sında izlenir. MRG'de straight sinus, Galen veni ve internal serebral venlerde thrombüs izlenir. Genelde talamik ödem vasogenık ödem ( artmış ADC değerleri) şeklindedir. Erken tedavi ile sekelsız iyileşir.
Serebral ven thrombozları venöz akımı değiştiren lokal processler (mastoidit, sinüs travması. neoplastik invazyon veya kompresyon) veya sistemik sebepler (protein S ve protein C eksiklikleri, perıpartum, oral contraceptive kullanımı, malignansiye bağlı hiperkoagulopati) gibi nedenlerle oluşabilir.
Serebral ven trombozu olan serilerinde, tiroid fonksiyon bozuklugu oranı %1,7 olarak saptanmıştır.
Hipotiroidizm, fibrinolizisi azaltıp (alfa 2 antiplazmin ve plasminojen aktivatör inhibitör 1 düzeylerini arttırarak), homosistein ve CRP düzeylerini arttırarak prokoagulan bir ortam yaratır.
Hipotirodizm ayrıca kronik inflammasyon ve düzensiz nitrik oksit salımı ile arteriyel endotel hasarına ve yavaş venöz akıma da neden olur.
Hipotirodi vakalarında, antiendotelial antikorları artmış olarak saptanır. Otoimmün antikorlar, Hashimoto ensefalopati'sinde gozlenen beyin venül ve arteriol vaskülitine neden olmaktadır.
Hipotiroidizm myokardiyal sertliği artırıp, kalbin sağ ve sol ventriküler fonksiyonlarının bozmakta ve vücutdaki venöz dolaşımı da yavaşlatmaktadır.
Tüm bu patolojiler tiroid hormon tedavisi ile kısmen geriye döndürülebilmektedir. Arteriyel ve venöz thromboembolik olgularda tiroid bez fonksiyonları ve otoimmün antikorları kontrol edilmelidir.

KAYNAKLAR

 • Peralta AR, Canhao P. Hypothyroidism and cerebral vein thrombosis--a possible association. J Neurol. 2008;255:962-6.
 • Aggarwal 5, 5harma N. Cerebral venous sinus thrombosis with autoimmune thyroiditis. lndian J Endocrinol Metab. 2013; 17: 5176- 5177.
 • Leach J L, Fortuna RB, Jones BV, Gaskill-5hipley M F. lmaging of cerebral venous thrombosis: current techniques, spectrum of findings, and diagnostic pitfalls. Radiographics. 2006;26 Suppl 1:519-41; discussion 542-3.

MR GÖRÜNTÜLERİ