Olgu Arşivi

İntrauterin Torsiyone Opere Kisti

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  0, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1: Farklı düzlemlerde elde olunan US görüntülerinde (a-d) kalın duvarlı, içerisinde sıvı-yoğun içerikli debri seviyelenmesi olan kistik lezyon izlenmektedir. Kalsifikasyon izlenmiyor. Resim b’de kistik lezyonun periferinde milimetrik folliküllerin izlenmesi lezyonun over kaynaklı olduğunu gösteriyor.Resim 2: Aksiyel T2A YB (a, b) ve koronal T2A (c) görüntülerde mesane sağ komşuluğunda septa içeren hiperintens kist izleniyor. Resim a’da kist içerisinde sıvı-yoğun debri seviyelenmesi izleniyor Aksiyel T1A görüntüde (c) kistin hiperintens izlenmesi sıvının hemorajik olduğunu gösteriyor.
 • Yazar

  Berna Oğuz
 • Tarih

  01/04/2015

MR BULGULARI

İki aylık kız bebek. Prenatal dönemde doğuma yakın yapılan US incelemede sağ alt kadranda kistik lezyon tanımlanıyor.

TARTIŞMA

Tanı: intrauterin torsiyone opere kisti

Prenatal dönemde de izlenen kist, postnatal dönemdeki radyolojik bulguları ile torsiyone over kisti olabileceği düşünüldü. Operasyon sırasındaki bulguları ve patoloji sonucu da torsiyone over kisti ile uyumlu geldi.

Intrauterın torsıyone over kistleri

İntrauterin dönemde fetal overlerde hormonal etki ile kistler oluşabilir. Özellikle obstetrik US 'nin
yaygınlaşması ile birlikte over kistlerinin saptanma sıklığı artmıştır. Bu kistlerin çoğunluğu basit kistler olup, doğumdan sonra maternal hormon etkisinin de azalmasıyla kendiliğinden rezolüsyona uğrarlar.

Ancak büyük boyutlardaki kistlerin torsiyon, kitle etkisi oluşturma, rüptür, kist içine kanama ve otoampütasyon gibi bilinen komplikasyonları vardır.

Over kistlerinin ayırıcı tanısında radyolojik değerlendirme oldukça önemlidir.

Over torsiyonu sağ overde daha sık görülür.

Sigmoid kolonun sol over ile yakın komşuluk göstermesi sol overi stabilize ederek torsiyon riskini azalttığı düşünülmektedir.

Torsiyon sonucu overde dolaşımın bozulması hemorajik enfarkta neden olur, rüptür sonucu hemoperitonyum ve asit görülebilir.

Radyololık bulgular

Overde torsiyon ve nekroz intrakistik kanamaya neden olur. Büyük boyutlu kistlerin torsiyone olma risk daha fazladır ve bu kistlerin iç yapısı kompleks özellik kazanır. MRG ile kistin hemorajik içeriği gösterilir. Over torsiyonu daha çok 5 cm ve üzerindeki kistlerde görülür. Over torsiyonlarının çoğunluğu antenatal dönemde oluşmaktadır. Postnatal izlemde torsiyon daha nadirdir.

Basit over kistleri anekoik, homojen, ince duvarlı ve unilokülerdir. Kompleks kistler kalın duvarlıdır, solid komponent veya septa, kan elemanları ve debri içerir. Kist içerisinde sıvı-debri seviyelenmesinin izlenmesi torsiyone over kistleri için önemli bir işarettir. Kalsifikasyon görülebilir. Kalsifiye solid komponent varlığında ayrıcı tanıda teratom olasılığı da düşünülmelidir.

Otoamputasyon kronik süreçteki torsiyone over kistinin devaskülarizasyon sonucunda koparak batın içinde serbest hale gelmesidir. Oldukça nadir görülür.

US incelemede yer değişikliği gösteren gezici bir kist tespit edildiğinde bu tanı akılda tutulmalıdır.

Otoampüte torsiyone over kistlerinde kist duvarında kalsifikasyon görülmesi sık bir bulgudur.

Doppler US bulguları:

Doppler US ile vasküler akımın görülmesi over torsiyonunu ekarte ettirmez.

Patolojik incelemelerde torsiyone over kistlerinin çevresindeki fibrotik duvarda vasküler proliferasyon ve konjesyon geliştiği ve preoperatif dönemde yapılan Doppler US ile buna ait kanlanma bulgularının görüldüğü bilinmektedir.

Yenıdoğan over kıstlerıne yaklaşım

Prenatal dönemde tespit edilen over kistlerinin postnatal dönemde yönetimi tartışmalıdır. Kistlerin çoğunun spontan regresyonu söz konusu olduğu için genel yaklaşım takip etmektir.

Ancak torsiyon riski olan büyük kistlerde overi korumak adına erken cerrahi gündeme gelmektedir. Ancak intrauterin torsiyone over kistlerinde sonuç değişmemektedir.

Takip süresinin yaklaşık 1 yıl olması gerektiği konusunda görüşler vardır. Sebat edip regrese olmayan kistlerin
çoğunluğunda torsiyone olmuş nekrotik over-kist tespit edilmektedir.

Yenidoğan over kistlerinde en sık görülen komplikasyon over torsiyonudur. Prenatal veya postnatal dönemde yenidoğanda saptanan over kistlerinde, US veya MRG’de sıvı-debri seviyelemesi gösteren hemorajik
kompleks içerik torsiyone over kisti açısından önemli bir bulgudur.

KAYNAKLAR

1. Brandt ML, Helmrath MA. Ovarian cysts in infants and children. Semin Pediatr Surg 2005;14:78-85.

2. Brandt ML, Luks Fl, Filiatrault D, et al. Surgical indications in antenatally diagnosed ovarian cysts. J Pediatr Surg 1991 ;26:276-282.

3. Bagolan P, Giorlandino C, Nahom A, et al. The management of fatal ovarian cysts. J Pediatr Surg 2002;37:25-30.

4. Koike Y, Inoure M, Uchida K, et al. Ovarian autoamputation in a neonate: a case report with literature review. PediatrSurglnt 2009;25:655-658.

5. Esposito C, Garipoli V, Di Matteo G, et al. Laparoscopic management of ovarian cysts in newborns. SurgEndosc 1998;12:1152-1154.

6. Sheth R, HoeIzer H, Scattergood E, Germaine P. ln utero fetal ovarian torsion with imaging findings on ultrasound and MRI. Case Rep Radiol 2012:151020. doi: 10.1155120121151020. Epub 2012 Jul 12.

8. Akın MA, Akın L, Özbek 8, et al. Fetal-neonatal ovarian cysts-their monitoring and management: retrospective evaluation of 20 cases and review of the literature. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010;2:28-33.

9. Currarino G, Rutledge JC. Ovarian torsion and amputation resulting in partially calcified, pedunculated cystic mass. Pediatr Radiol 1989;19:395-399.

10. Avni EF, Godart S, Israel C, Schmitz C. Ovarian torsion cyst presenting as a wandering tumour in a newborn: antenatal diagnosis and postnatal assessment. Pediatr Radiol 1983;13:169-171.

MR GÖRÜNTÜLERİ