Olgu Arşivi

Orbital Varis

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  13, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1,2,3: Sağda retrobulber alanda, aksiyal plan Tl AG ko ntrastsız görüntüde hipointens T2 AG'de belirgin hiperintens tortiyoze yapıdaki lezyonda; yağ baskılı kontrastlı Tl AG'de hafif heterojen kontrastlanma gözleniyor. Resim 4,5: Koro nal plan pre ve post kontrast Tl AG'de retrobulber yağ doku içerisinde belirsiz sınırlı, inhomojen ko ntrastlanma gösteren lezyon görülüyor.
 • Yazar

  Serdar Korkmaz
 • Tarih

  18/03/2013

MR BULGULARI

13 yasinda, erkek hastada, sag gözde öne egilmekle ve ikinmakla artan, tek tarafli propitozis bulgulari vardi

TARTIŞMA

Orbital Varis

Orbital varis, retrobulber ağrı ve intermittan propitozis ile seyreden, superior ve/veya inferior oftalmik venIeri etkileyen anormal venöz kanalların varlığı ile karakterize nadir görülen bir venöz malformasyondur. Orbital varis; dilate intraorbital ven ya da ven grubudur.

Bu venlerin çoğunlukla sistemik dolaşım ile bağlantısı bulunur. Orbital venler, kapak yapısına sahip olmadığı için bu anormal dilate venler, öksürmek, zorlu ekspirasyon ya da öne eğilmek gibi sistemik basıncı artıran durumlarda genişler ve propitozise neden olur.

Valsalva manevrası gibi belirgin Ieştirici manevralar olmaksızın varis tümüyle ko llabe olacağından tespiti zordur. Kontrastlı im ajlarda venöz fazda kontrastlanma görülür. Orbital ultrasonografi ve RDUS inceleme akım yönü, hızı ve lezyonun iç özelliklerinin değerlendirilmesinde ve tanı koymada yararlıdır.

Orbital varisli hastaların yönetiminde görüntüleme bulgularının klinik bulgularla birlikte değerIendiriImesi önemlidir. Proptozis ile başvuran hastalarda orbital varis düşünülüyorsa, pron pozisyonda ya da vaIsaIva manevrası eşliğinde radyolojik görüntüleme yapılması gerekmektedir.

KAYNAKLAR

1. W. Müller-Forell, S. Pitz. Orbital pathology. Eur] Radiol 2004; 105-142.

2. Aviv RI, Miszkiel K. Orbital imaging: Part 2. Intraorbital pathology. Clin Radiol 2005; 60 :288-307.

MR GÖRÜNTÜLERİ