Olgu Arşivi

Menenjiomu taklit eden metastatik malign melanoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  30, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Temmuz 2011 tarihli MR incelemsinde TSE T2, T1 ve FLAIR T2 aksiyal kesitlerde sağda tentoryum tabanlı geniş ekstraaksiyal solid kitle izlenmektedir. T2 sinyali görece düşük olan kitle homojen iç yapıdadır. Çevresinde BOS yarığının varlığı, ekstraaksiyal bir kitle olduğunu kanıtlar. Çevresinde ödem vardır. Kitle etkisine bağlı 4. ventrikül daralmış, supratentoryal obstrüktif hidrosefali gelişmiştir.B. Kontrastlı SE T1 aksiyal, koronal ve sagital kesitlerde kitle yoğun homojen kontrast tutmuştur. Komşu durada da reaktif parlaklaşma izlenmiştir.C. Postkontrast BT'de ektraaksiyal kitle kontrast tutmaktadır.D. Aralık 2011 tarihli postoperatif MR incelemesi görülmektedir. Postkontrast 3D T1 izotropik (1mmx1mmx1mm) kesitlerde; posterior fossadaki tümörün operasyon ile çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Supratentoryal kesitlerde ise yan ventrikül trigonu düzeyinde epandimal yüzeylerde kontrast tutan nodüller izlenmektedir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  14/02/2012

MR BULGULARI

Bas agrisi yakinmasi olan 30 yasinda kadin hasta

TARTIŞMA

Melanom, nöral krestten köken alan pigment üreten hücreler olan melanositlerin malign tümördür. Akciğer ve meme kanserinden sonra santral sinir sistemi metastazı yapan üçüncü en sık tümördür.

Primer tümör en sık olarak deride ve muköz membranlarda olmak üzere her yerde bulunabilir.

Primer melanom olgularında SSS metastazı prevalansı %10-40 arasında değişir.

Metastatik malign melanom olgularının yaklaşık üçte ikisinde beyin metastazı, ücte birinde ise meningeal metastaz vardır.

Malign melanomunun parankimal ya da meningeal metastazlarında en duyarlı tanı yöntemi kontrastlı MR'dır. Çoğumetastaz, diğer metastatik tümörlerde olduğu gibi, T1AG'de hipointens, T2AG'de heterojen hiperintensdir. Ayrıca melanom, melanin içeriğine bağlı olarak T1AG'de hiperintens, T2AG'de hipointens olabilir. Ancak sıklıkla görülen hemoraji, kitlenin sinyal özelliklerini değiştirebilir. Kontrast tutulumu halka tarzında, homojen ya da nodüler olabilir.

Metastatik lezyonların ayırıcı tanısı, metastazın parankimal ya da meningeal oluşuna göre değişir. Meningeal metastazların ayırıcı tanısında menenjiom, leptomeningeal karsinomatozis düşünülebilir.

İntrakranial metastazların tedavisi küratif değil palyatiftir. Tedavide cerrahi ve ek olarak tüm beyin radyoterapi yapılabilir. Stereotaksik radyocerrahi ile diğer yöntemlerden daha iyi sonuç alınmaktadır.

Olgumuz infraorbital deride primer malign melanom nedeniyle 2006 yılında opere olmuştur. Temmuz 2011'de posterior fossadaki tümör operasyonla çıkarılmış ve malign melanom metastazı tanısı almıştır. Aralık 2011'de ise yan ventrikül ependimi üzerinde yeni metastatik lezyonlar ortaya çıkmış olup bunlara yönelik cyberknife (stereotaksik radyocerrahi) uygulanmıştır.

KAYNAKLAR

1) Alan Schaffert, Tarakad S. Ramachandran. Secondary CNS Melanomas.

2) Dupuis F, Sigal R, Margulis A, Mercier S, Spatz A, Mamelle G, et al. [Cerebral magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis of leptomeningeal carcinomatosis in melanoma patients.] Ann Dermato Venereol. Jan 2000;127(1):29-32

MR GÖRÜNTÜLERİ