Olgu Arşivi

Lemierre Sendromu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  62, Yaş erkek
 • Tanı

  Koron al ve aksiyal plan STIR sekansda (Resim 1A, ZA) sağjuguler vende sinyal voidde kayıp ve post kontrast aksiyal ve koron al plan görüntüde (Resim 18, 28) ven duvarında kalın periferal kontrastlanma izlenmiştir. Hastanın tiroid glandı her iki Iobunda belirgin boyut artışı ve heterojen ite gözlenmiştir. Aksiyal ve koro naI plan yağ baskılı post kontrast görüntülerde (Resim 3A, 38) sağ transvers sinüsde dolum defekti ve periferal ko ntrastlanma mevcuttur. Aynı düzeyden geçen BT görüntüde (Resim 3C) sigmoid sinüslümeninde hava değerleri gözlenmiştir.
 • Yazar

  Harun Çam
 • Tarih

  04/03/2013

MR BULGULARI

62 yasinda erkek hastada üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasinda 15 gündür devam eden sag kulakta akinti, bas ve boyun agrisi ve ates sikayetleri vardi.

TARTIŞMA

Lemierre Sendromu

Lemierre sendromu orofaringeal veya odontojenik enfeksiyonu takiben internal juguler vende tromboz ve septik em boli gelişimiyle karakterize nadir bir hastalıktır. Antibiyotiklerin kullanıma başlamasından sonra oldukça nadir görülmektedir.

Lemiere sendromunda klasik olarak genellikle genç sağlıklı bireylerde klinik olarak ateş, hareketle boyun ağrısında artış, faranjit sonrası intern al jugu ler vende tromboz, septik pulmoner em boli, karaciğerde abseler ve artralji tanımlanmıştır. Ayrıca inferior vena kavada, kavernöz sinüsde tromboz tanımlanmıştır. Çok nadir olarak da karotid arterde tromboz ve iskemik inmeye neden olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak, altta yatan hastalığı olmayan genç erişkinlerde tekrarlayan ve/veya inatçı baş boyun bölgesi enfeksiyonlarında, özellikle hızlı ilerleyen metastatik nekrotik lezyonlar varlığında, invaz'rf seyreden F.necrophorum enfeksiyonu olasılığı akla gelmeli, tanı ve tedavi planı da dikkatle gözden geçirilerek etkin antimikrobiyal ajanların tedavide yer alması sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Wasilewska E, Morris AD, Lee EY. Case ofthe season: Lemierre syndrome. Semin Roentgenol. 2012 Apr;47(2):103 5.

2. Nguyen-Dinh KV, Marsot-Dupuch K, Portier F, Lamblin B, Lasjaunias P. Lemierre syndrome: usefulness of CT in detection of extensive occult thrombophlebitis. JNeuroradiol. 2002 Jun;29(2):132-S.

3. Screaton NJ, Ravenel JG, Lehner PJ, Heitzman ER, Flower CD. Lemierre syndrome: forgotten but not extinct-report of four cases. Radiology. 1999 Nov;213(2):369-74.

MR GÖRÜNTÜLERİ