Olgu Arşivi

Vokal Kord Paralizisi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  51, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst Sıra: Koronal plan T2A SPAIR ve aksiyal plan T1A görüntü lerde sol ventrikül geniş olarak izlenmektedir. Orta Sıra: Aksiyal plan T1A görüntülerde sol aryepiglottik foldda kalınlaşma ve medializasyon mevcuttu r. İpsilateral prirform sinüs geniş olarak izlenmektedir. Alt Sıra: IV Gad enjeksiyonu sonrası aksiyal plan T1A görüntülerde patolojik ko ntrastlanma saptanmamıştır.
 • Yazar

  Hilal Gülsüm & Turan Özsoy
 • Tarih

  17/02/2014

MR BULGULARI

51 yasinda kadin hasta, ses kisikligi mevcut.

TARTIŞMA

Vokal kord paralizisi

Vokal kord paralizisi denervasyon nedeniyle vokal kordun hareket etmemesidir. Rekürren laringeal sinirin seyri ve uzunluğu nedeniyle sol yarıda tutulum daha sıktır (1, 2). 

Radyolojik bulgu; BT ve MRG'de aryepiglottik foldda ve arytenoid kartilajda anteromediale yer değiştirme ve aryepiglottik foldda kalınlaşmayla beraber ipsilateral priform sinüsde ve ventrikülde genişlemedir. Kronik olgularda krikoarytenoid kasta atrofi ve yağ infiltrasyonu görülür.

Vokal kord paralizisi yanısıra faringeal konstrüktör adelelerin atrofisi rekürren sinir hasarından çok vagal santral nöropati lehine bir bulgudur (1). Bu bulgular varlığında travma ve cerrahi girişim öyküsü yoksa nervus vagusun ve rekürren laringeal sinirin trasesini radyolojik olarak değerlendirmek etyolojiyi saptamak için oldukça önemlidir. BT’de rutin inceleme yetersiz kaldığında vokal kord hareketlerini değerlendirmek için hastanın nefesini tutması, Valsalva manevrası (kordlar medialize olur) yapması ya da "iii" sesi çıkartması (kordlar medialize olur) istenmelidir (3). 

Vokal kord paralizisinde, laringosel, travmatik arytenoid dislokasyon, hemangiom ve skuamöz hücreli tümör ie ayırcı tanı yapılmalıdır.

KAYNAKLAR

1- Chin SC, Edelstein S, Chen CY, Som PM, Using CT to localize side and level of vocal kord paralysis. AJR Am J Roentgenol 2003;180:1165-70.

2- Harnsberger. Hypopharynx, Larynx & Cervical Trakea in Head and Neck. Canada 4st ed. AMIRSYS 2004: Section III:3.

3- Curtin HD. The Larynx In: Som PM, Curtin H. Head and neck imaging. U.S.A. 4th ed. Volume two. Mosby; 2003.p.1595-699

MR GÖRÜNTÜLERİ