Olgu Arşivi

Mesane Herniasyonu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  50, Yaş erkek
 • Tanı

  A ve B : Yağ baskılı TSE T2 aksiyal ve koronalC: TSE T2 sagitalD ve E: SE T1 aksiyal ve koronal kesitlerde mesanenin sağ inguinal kanala doğru hernie olduğu ve spermatik kord boyunca skrotuma dek uzandığı görülmektedir.
 • Yazar

  Merve Gürsoy
 • Tarih

  21/04/2012

MR BULGULARI

Sag inguinal agri ve sislik yakinmasi olan 50 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

Tüm inguinal hernilerin %1-3'ü mesaneyi de içermektedir. Herniler sıklıkla inguinal ve femoral kanala doğrudur ancak isiorektal, obturator ya da abdominal duvar kaynaklı da olabilir. Kadınlarda ve sağda daha sık görülür. Mesanenin büyük bir kısmı herniye olabileceği gibi sadece bir divertikül de herniye olabilir. Mesanenin büyük bir kısmını skrotuma herniasyonu sktrotal sistoesel olarak isimlendirilir.

Mesane herniasyonmuna neden olabilecek predispozan faktörler;

- üriner trakt obstrüksiyonu ve kronik mesane distansiyonu

- mesane tonusunun kaybolması

- peisistitis ve perivesikal yağ dokusunun protrüzyonu

- obesite

- pelvik kitle

Mesane herniasyonları peritonla ilişkisine göre 3'e ayrılır.

1- Paraperitoneal herni (en sık) :Herninin ekstraperitoneal parçası, herni kesesinin medial duvarı boyunca seyreder.

2- İntraperitoneal herni: Herniye mesane tamamen periton ile kaplıdır.

3- Ekstraperitoneal herni: Mesanenin periton ile ilişkisi yoktur.

MEsane herniasyonları anatomik olarak 2'ye ayrılır.

1- İndirekt: İnternal inguinal halkadan çıkar ve inferior epigastric arterin lateralinde seyreder.

2- Direkt: Hasselbach üçgeninden çıkar ve damarların medialinde seyreder.

Radyolojik tanı:

Ekskretuar ürografi:

Retrograd sistografi: MEsane herniasyonunu göstermede en iyi tekniktir ancak herniye mesane intravezikal basıncın arttığı voiding sırasında görülebilir.

MRG: aksiyel kesitlerde mesane tabanının aşağı ve laterale uzandığı görülür. Sagittal ve koronal imahlar daha faydalı bilgi sağlar. İnferior epigastrik arterle ilişkisini gösterebilir ve bu sayede herni şekli anlaşılabilir.

Tedavi cerrahidir. Cerrahi sırasında oluşabilecek komplikasyonların önün geçebilmek için 50 yaşın üzerinde ve prostatizm şikayetleri olan tüm hastalar radyolojik inceleme yapılmalıdır. Cerrahi yapılmayan hastalarda üst üriner trakt obstrüksiyonu, strangulasyon, infarkt ve mesaeninin perforasyonu gibi komplikasyonlar gelişebilir.

KAYNAKLAR


Bacigalupo LE, Bertolotto M, Barbiera F, Pavlica P, Lagalla R, Mucelli RS, Derchi LE. Imaging of urinary bladder hernias. AJR 2005; 184:546-551.

MR GÖRÜNTÜLERİ