OLGU ÖZETİ

Hasta 49 Yaş, kadın
Olgu Agri sikayeti olan 49 yasinda kadin ve 33 yasinda erkek, iki ayri olguya ayak bilegi MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Tarsal (talokalkaneal) Koalisyon
Bölüm Musculoskeletal System
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 13:04:20

MR BULGULARI

Resim 1: Sagittal düzlemde STIR

Resim 2: Sagittal düzlemde T1AG

Resim 3: Koronal düzlemde STIR

Resim 4: Aksiyal düzlemde T1AG

Resim 5: Sagittal düzlemde STIR

Resim 6: Sagittal düzlemde T1AG

Resim 7: Koronal düzlemde STIR

Resim 8: Aksiyal düzlemde T1AG

İlk olguda su btalar eklem orta fasette (sustentakulum tali seviyesinde) eklem mesafesinde belirgin daralma ve düzensizlik ile birlikte karşılıklı yüzlerde sub ko ndraI sklerozun da eşlik ettiği ödem atöz sinyal değişiklikleri mevcuttur (beyaz oklar). İkinci olguda aynı seviyede talus ve kalkaneus arasında kemik iliği devamlılığı izlenmektedir (sarı oklar). Bu olguda “talar beak" bulgusu da mevcuttur (Resim 6C'de kırmızı ok).

TARTIŞMA

Tarsal koalisyon ayağın orta ya da arka bölümünde iki ya da daha fazla kemik arasında birleşmeyi ifade eder. Böyle bir birleşme romatoid artrit, travma ya da cerrahi sonrası gibi edinsel nedenlerle de oluşabilm ekle birlikte tarsal koalisyon terimi genellikle gelişimsel anomaliyi ifade etmektedir. Konjenital olmakla birlikte hastalar genellikle adolesan dönemde tanı almaktadır. En sık kalkaneonaviku lar ve talokalkaneal koalisyon görülürken, talonavikular ve kalkaneoku boidal koalisyon daha nadirdir.

Tarsal koalisyon osseöz (sinostoz), kartilajenöz (sinkondroz) ya da fibröz (sindesmoz) tipte olabilir. Osseöz tarsal koalisyonun tanınması daha kolaydır. MRG özellikle nonosseöz (fibroz ve kartilajenöz) tarsal koalisyonun saptanmasında yararlıdır. MRG'de osseöz koalisyon kemik iliği sinyalinin devamlılığı şeklinde izlenir. Fibröz ve kartilajenöz koalisyonda eklem yüzleri oldukça yakın olup kartilajenöz koalisyonda eklem mesafesinde T2AG'lerde sıvı/kartilaj intensitesi izlenirken, fibröz koalisyonda bu düzey T1 ve T2AG'lerde ara/düşük sinyal özelliğindedir. Eklem yüzlerinde düzensizlik ve subkond ral reaktif kemik iliği değiş iklikleri (ödem / skleroz) fıbro kartilajenöz koalisyona sıklıkla eşlik eder ve tanıda yardımcıdır. Talokalkaneal koalisyonun sekonder bulgularından talar sivrileşme (talar beak sign) M RG ile de gösterilebilir.

KAYNAKLAR

1. Newman JS, Newberg AH. Congenital tarsal coalition: mu ltimodality evaluation with emphasis on CT and MR imaging. Radiographics 2000; 20:321-332.

2. Hosn SS, Am ini B. Tarsal coalition. Radiopedia.org

MR GÖRÜNTÜLERİ