OLGU ÖZETİ

Hasta 2 Yaş, kadın
Olgu 2 yasinda kiz çocuguna orbita MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Kolobomatöz Kist
Bölüm Head & Neck Imaging
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 14:07:10

MR BULGULARI

Resim Altyazıları:

A. Aksiyal yağ baskılı T2AG ve sagittal T2AG

B. Aksiyal ve sagittal yağ baskılı postko ntrast TlAG

Sol bulb us okuli sim etriğine oranla küçük olup sol glob posteriorunda optik disk düzeyinde defektif görünüm ve vitreus ile devamlılığı gözlenen kist (aterisk) izlenmektedir.

TARTIŞMA

Koloboma oküler dokuda doğumsal ya da edinsel bir defekti ifade eder. İris, lens, siliyer cisim, retina, koroid, optik sinir ya da sklerayı etkileyebilir. Mikroftalmi ile birliktelik gösteren vakalarda sklerad aki defekt, intraoküler nöral ektodermin ekstao kü ler hern iasyonu na ve glob ile tünel şeklinde ilişkisi olan orbital kist formasyonuna neden olabilir. Mikroftalmik göz ile kolobomatöz kistin nispi boyutları ve kistin büyüme doğrultusu değişkendir. Kolobomatöz kistler çeşitli sistemik sendromlar ve doğumsal anomaliler ile birliktelik göstermektedir. En sık klinik bulgu görme keskin liğinde azalm ad ır. Şaşılık ve nistagmus da eşlik edebilir.

MRG'de optik disk kolo boma, optik disk ekskavasyonu nun eşlik ettiği posterior glob defekti olarak görüntülenir. Kolobomatöz kistler retro bulber alanda glob ile devamlılık halinde ve vitreus ile izointens kistik lezyonlar şeklinde izlenirler. Ayrıcı tanıda Morning glory disk anomalisi, peripapiller stafilom, buftalm us ve mikroftalmik kist göz önünde bulundurulmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Harnsberger HR, et al. Diagnostic imaging, Head and Neck. Am irsys; 2004: II-1-6.

2. Mafee MF. Eye and Orbit. In: Mafee MF, Valvassori GE, Becker M. Valvassori's Imaging of the Head and Neck. Second edition revised and enlarged. Thieme New York; 2004:148.

MR GÖRÜNTÜLERİ