OLGU ÖZETİ

Hasta 32 Yaş, kadın
Olgu 32 yasindaki kadin hastada sol memede son 1 ayda gelisen kanli meme basi akintisi mevcuttu
Tanı Soliter İntraduktal Papillom (eksizyonel biyopsi)
Bölüm Chest Imaging
Yazar Pelin Seher Öztekin
Tarih 2016-05-10 12:27:51

MR BULGULARI

Resim 1 (a,b): Ultrasonografi görüntüsü nde (a); sol memede retroareolar alanda kistik komponenti bulunan Iobüle konturlu semisolid lezyon izleniyor. Power Doppler görüntüsünde (b); lezyonun solid komponentinde vaskülarizasyon gözleniyor.

Resim 2 (a-e): T1A aksiyal (a), yağ baskılı T2A sagittal (b), yağ baskılı T1A postkontrast aksiyal (c), postko ntrast su btraksiyon sagittal (d) M R görüntü lerinde; yüksek proteinöz içerikli kistik ve yoğun kontrastlanan nodüler -polipoid solid komponentler içeren Iobüle konturlu kitle lezyonu görülüyor. Lezyondan elde edilen tip 3 kinetik eğri (e).

TARTIŞMA

Soliter İntraduktal Papillom (eksizyonel biyopsi)

Soliter intraduktal papillom, genellikle retroareolar alanda, santral yerleşim gösteren, kanlı ya da kansız meme başı akıntısına neden olabilen bir meme lezyonudur.

Benign bir lezyon olmasına rağmen genel popülasyona göre meme kanseri gelişme riskinde artışa neden olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (1). İntraduktal papillomlar ultrasonografide iyi sınırlı solid ya da dilate du ktus içerisinde mural tabanlı nodüler lezyonlar olarak izlenir.

Renkli Doppler görüntülemede, papillom içerisindeki besleyici vasküler pedikülde kanlanma saptanabilir (2,3). Papillomların MRG özellikleri ile ilgili az sayıda literatür bulunmaktadır. MRG'de küçük intraduktal papillomlar okkült olabilirken, daha büyük papillomlar intraduktal kom ponentin eşlik ettiği ya da etmediği kontrastlanan lezyonlar olarak izlenir (3). Lezyonların kontrastlanma patern leri düzenli ve homojen olabilir.

Ancak olgumuzda olduğu gibi invaziv malign lezyonlara benzer wash out (tip 3) ya da plato (tip 2) kinetik eğrilerinin elde edildiği heterojen-irregüler kontrastlanm alar da gösterebilir (3-5). Sonuç olarak intradu ktal papillom un radyolojik bulgularının çeşitlilik gösterdiği ve maligniteyi taklit edebileceği bilinmeli, tanı biyopsi ile doğrulanmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Mulligan AM, O'Malley FP. Papillary lesions of the breast: a review. Adv Anat Pathol 2007; 14:108-119.

2. Brookes MJ, Bourke AG. Radiological appearances of papillary breast lesions. Clin Radiol 2008; 63:1265-1273.

3. Eiada R, ChongJ, Kulkarni S, Goldberg F, Muradali D. Papillary Lesions ofthe Breast: MRI, Ultrasound, and Mammographic Appearances. AJR 2012; 198: 264-271.

4. Daniel BL, Gardner RW, Birdwell RL, Nowels KW, Johnson D. Magnetic resonance imaging of intraductal papilloma of the breast. Magn Reson Imaging 2003; 21:887-892.

5. 5. Zhu Y, Zhang S, Liu P, Lu H, Xu Y, Yang WT. Solitary Intraductal Papillomas ofthe Breast: MRI Features and Differentation From Small lnvasive Ductal Carcinomas AJR 2012; 199: 936-942.

MR GÖRÜNTÜLERİ