OLGU ÖZETİ

Hasta 52 Yaş, erkek
Olgu 52 yasina erkek hastaya Lomber MRG incelemesi gerçeklestirildi.
Tanı Matür Teratom
Bölüm Neuroradiology
Yazar Hasan Yiğit
Tarih 2016-05-04 14:15:47

MR BULGULARI

A. Sagittal T2AG, prekontrast ve postkontrast T1AG

B. Aksiyal T2AG, prekontrast ve postkontrast T1AG

Konus medullaris seviyesinde intradu ral ekstramed üIIer yerleşimli, inferior bölümünde Tl ve T2AG'lerde hiperintensyağ doku komponenti izlenen (oklar), büyük bölümü T2AG'lerde BOS'a göre düşük sinyal özelliğinde olmakla birlikte hiperintens, T1AG'Ierde BOS'a göre yüksek sinyal özelliğinde olmakla birlikte hipointens vasıfta (açık oklar), anterior bölümünde çevresel hafif kontrastlanma (çizgili ok) dışında kontrastlanma göstermeyen kitle lezyonu izlenmektedir.

TARTIŞMA

Teratomlar tüm spin al tümörlerin % 0.1-0.2'sini oluştu ru lar. Spinal kanal boyu nca saptanabilir ve genellikle intrad ural ekstramedüller yerleşim gösterirler. İntramedüller yerleşim daha nadirdir. Spinal kanalda genişlemeye neden olabilirler. Lumbosakral yerleşim gergin (tethered) kord ile birliktelik gösterebilir. Literatürde vertebra füzyon anomalileri, skolyoz, diastematomyeli ve myelomeningosel ile birlikteliği tanımlanmıştır. Spinal teratomlar genellikle genç erişkinlerde görülür.

Teratomlar matür, immatür ve malign teratomlar olmak üzere 3 gruba ayrılır. Benign lezyonlar kartilaj, skuamöz epitel, mukozal ve nöral yapılar gibi temel olarak matür dokulardan oluşur. Erişkinlerde intramedüller teratomların tümünün matür olduğu bildirilmektedir. Tümörün MRG görünümü değişken olup tümörün kom pozisyonuna bağlıdır. Kistik komponentler BOS benzeri sinyale neden olurken yağlı komponentler TlAG'lerde yüksek sinyal ile kolayca ayırt edilebilir. Pür kistik tümörlerin diğer kistlerd en ayrımı zordur. Teratomlar özellikle konus düzeyinde spinal kord un posteriorunda yerleşim gösterirler. Spinal teratom saptanan olgularda tüm spinal kord spinal disrafizm yönünden incelenmelidir. Olgular cerrahi olarak tedavi edilir. İmmatür ve malign teratomlarda adjuvan radyoterapi ve kemoretapin in yararı tartışmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Uhlenbrock D, Kunze V. Tumors of the Spine and Spinal Canal. In: Uhlenbrock D, ed. MR Imaging of the Spine and Spinal Cord. Thieme New York (2004).

2. Fernandez-Cornejo VJ, Martinez-Pe'rez M, Polo-Garcia LA, Martinez-Lage JF, Poza M. Cystic mature teratoma ofthe filum terminale in an adult. Case report and review of the literature. Neurocirugia (Astur) 2004; 15:290-293.

MR GÖRÜNTÜLERİ