OLGU ÖZETİ

Hasta 44 Yaş, erkek
Olgu
Yüz estetiği için Plastik Cerrrahi bölümünden Radyoloji Bölümüne beyin ve yüz MRG için gönderilen 44 yaşındaki erkek olgu. Daha önce olgunun preseptal yumuşak doku nedeni ile operasyon hikayesi mevcuttur.
Tanı Hemanjiom
Bölüm
Yazar Ayşe ARALAŞMAK
Tarih 2016-06-03 17:19:02

MR BULGULARI

Aksiyel pre (A) ve postkontrast (B) T1A ve T2A (C) imajlarda sağ gözde ekstraoküler kaslarda ve sağ kavernöz sinüste yoğun kontrast tutan T2 hiperintens ödematöz değişiklikler mevcuttur. Sağ gözde proptozis izlenmektedir. (Resim-1)

Akisyel pre (A) ve postkontrast (B) T1A ve T2A (C) imajlarda sağ göz ve kavernöz sinüs bulgularına ek olarak sağda kranium kemikleri asimetrik kalın ve T1 hiperintens görünümde ve eşlik eden sağ serebral hemisferde pakimeningeal kontrastlanma da seçilmektedir. (Resim-2)

TARTIŞMA

Sağda kranium kemiklerini, pakimeningeal durayı, kavernöz sinüsü ve postseptal orbital yumuşak dokuları tutan konjenital hemangiom

 • Hemanjiomlar vasküler tümör grubundan olup vasküler malformasyonlardan (lenfatik malformasyon, venöz malformasyon, arterivenöz fistül ve arterivenöz malformasyon) ayrıdır.
 • Hemanjiomlar benin tümörlerdir. Doğumdan sonra hızlıca büyüyüp daha sonra küçülme gösterirler.
 • İnfantil ve kongenital olmak üzere iki gruba ayrılır.
 • İnfantil olanlar doğumda var olmayıp kısa süre sonra ortaya çıkar.
 • Ayrıca segmental ve fokal olmak üzere dağılımına göre de kategorizedir.
 • Segmental olanlar PHACES (posterior fossa malformations–hemangiomas–arterial anomalies–cardiac defects–eye abnormalities–sternal cleft and supraumbilical raphe syndrome) sendromu ile ilişkili olabilir.
 • Bizim vakamızda gözde ekstraokuler kas tutulumu ve kavernöz sinüs tutulumu ilk planda lenfoma ve psödolenfoma gibi bir infiltratif süreci düşündürmektedir.
 • Ancak T2 hiperintens olması bu tanıların aleyhinedir. Beraberinde kranium kemiklerinde büyüme ve kranium kemiklerinde T1 hiperintens değişiklikler hemanjiom olasılığını akla getirmelidir.
 • Olgunun şikayetleri doğuştan beri var olup orbita ve kavernöz sinüs lezyonlarının da T2 hiperintens olması hemanjiom tanısını desteklemektedir.

KAYNAKLAR

 • ISSVA classification of vascular anomalies, except from Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations, Cambridge University Press.
 • Richter GT, Friedman AB. Hemangiomas and vascular malformations: current theory and management. Int J Pediatr. 2012;2012:645678.
 • Eivazi B, Ardelean M, Bäumler W, Berlien HP, Cremer H, Elluru R, Koltai P, Olofsson J, Richter G, Schick B, Werner JA. Update on hemangiomas and vascular malformations of the head and neck. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Feb;266(2):187-97.

MR GÖRÜNTÜLERİ