OLGU ÖZETİ

Hasta 23 Yaş, kadın
Olgu Karin agrisi nedeni ile basvuran 23 yasindaki kadin olguda ultrasonografide pelvik yerlesimli kistik kitle izlenmesi üzerine MRG incelemesi yapildi.
Tanı Matür Kistik Teratom (Dermoid Kist)
Bölüm Abdominal Imaging
Yazar Ahmet Tekeşin
Tarih 2016-05-10 22:11:34

MR BULGULARI

SE T1A aksiyal

SE T2A aksiyal

Yağ baskılı SE T1A aksiyal

SE T2A sagital

Yağ baskılı postkontrast SE T1A sagital

Yağ baskılı postkontrast SE T1A aksiyal kesitlerde sol adneksial bölgeden aynaklanarak orta hatta doğru büyüme gösteren ve küçük pelvis boşluğunu büyük ölçüde dolduran kistik kitle izlenmektedir. Kist içerisinde anteriorda kanama ile uyumlu T1A iperintens, T2A hipointens alan, inferolateralinde ise yağ ile uyumlu her iki sekansta hiperintens, yağ baskılı kesitlerde baskılanma gösteren alan mevcuttur.

TARTIŞMA

Matür kistik teratomlar (dermoid kist) germ hücrelerinden köken alan ve üç germ tabakası yapılarını içeren kistik yapılardır.

Genç hastalarda rutin pelvik muayene sırasında bulunabileceği gibi, hastalar pelvik ağn, torsiyon veya rüptür bulgularıyla da karşımıza gelebiliıler. Tanıda esas nokta, Iezyonlann yaklaşık % 95 inde olan tümör içi yağ varlığının görülmesidir. Hem yağ baskılı hem de yağ baskısız T1 A kesitler alınarak yağlı doku varlığı gösterilir. Ayrıca bu kesitlerle endometriozis ve hemorajik kistler gibi T1 A kesitlerde yüksek sinyal intensitesine sahip olabilecek lezyonlarla ayınm yapılabilir. 

Matür teratomlarda tedavi seçeneği laparoskopik olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi olarak çıkarılma torsiyon ve malign dejenarasyon komplikasyonlarını ortadan kaldırır.

KAYNAKLAR

1) Comerci JT, Jr., Licciardi F, Bergh PA, Gregori C, Breen JL.Mature cystic teratoma: a clinicopathologic evaluation of 517cases and review of the literature. ObstetGynecol 1994;84(1):22-8.

2) Templeman CL, Fallat ME, Lam AM, Perlman SE, HertweckSP, O'Connor DM. Managing mature cystic teratomas of theovary. Obstet Gynecol Surv2000;55(12):738-45.

MR GÖRÜNTÜLERİ